Гражданско Движение ''ДНЕС''

Водещи новини

Начало / Актуално - Водещи новини / 15% от хасковлии пла...
15% от хасковлии планират да напуснат родното си място

15% от хасковлии планират да напуснат родното си мястоДанните са резултат от представително количествено изследване сред пълнолетното население на община Хасково, проведено в 5-12 ноември 2012 г. от агенция „ЕСТАТ“, в партньорство с Гражданско движение „ДНЕС“.

В проучването са обхванати 400 лица, на възраст 18 и повече години.

Използваният метод на регистрация е „телефонно интервю в дома на респондента”.

Целта на изследването е да анализира социално-икономическата ситуация, политическите нагласи и гражданската активност на населението в общината, като са включени респонденти, както от градовете, така и жители на съставни села от община Хасково. Резултатите от проучването бяха представени на пресконференция днес, 24 януари, 2013 г., в Хасково, от Анжелика Цокова – член на Координационния съвет на „ДНЕС“, и Иво Желев – управител на социологическа агенция „Естат“. 

СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА СИТУАЦИЯ В ОБЩИНА ХАСКОВО 

По отношение на въпроса дали Хасково е добро място за живеене, изследването показва, че Хасково допада предимно на възрастните, получилите средно образование, пенсионерите и учащите, хората с доходи под 300 лева.

Именно това са и по-ограничените от възможностите си групи, при които се стига до известна степен на харесване, поради по-малкото опции за смяна на населеното място.

Съответно, „по-силните" икономически и социално групи, вече разгледани в горния параграф, са по-критични към общината и не я приемат като добро място за живеене.

Общият дял на удовлетворените от живота в Хасково е 56%, което е сред високите дялове на положително отношение в рамките на това изследване сред общините.

Двата особено ключови въпроса, свързани със социално-икономическата ситуация в общината, са тези, свързани с основните проблеми, от една страна, и най-спешните за решаване, от друга:

• По първия признак, се очертава доминиращото положение на икономиката (46%), следвана от социално-икономическите (16%) и инфраструктурни (15%) проблеми.

На дъното на класацията, с дялове от под 2%, се позиционират етническите проблеми, бездомните и други животни, образованието, демографските проблеми, здравеопазването (сумата от всички дялове надхвърля 100%, защото интервюираните дават повече от един отговор)

• В топ 3 на най-спешните за решаване проблеми са безработица (46%), ниски заплати и пенсии (21%) и нисък стандарт на живот (12%). Надолу в списъка следват здравеопазване (9%), лоша администрация и инфраструктура, с по 4%, чистота и трафик, с дял от по 1%.

Имайки предвид досегашните изводи, не е изненадваща средната оценка от 3.65, дадена на икономическото състояние на града.

Най-критични са хората над 60 години, по-нискообразованите, работещите на ръководна или изпълнителска длъжност, получаващите средни доходи, докато по-високи от средната оценка дават жените, висшистите, безработните и учащите.

Само 15% от анкетираните имат планове да се преселят трайно в друго населено място. Имайки предвид обаче очертаните по-горе проблеми и оценката за икономическото състояние на Хасково, се налага разбирането, че ниският дял на планиращите да сменят местоживеенето си може да е поради невъзможност това да се реализира, а не поради липса на реално желание. 

КАК СЕ УПРАВЛЯВА ОБЩИНАТА?

ОЦЕНКА НА КМЕТА, АДМИНИСТРАЦИЯТА И ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 

Важен елемент от изследването е отношението, което населението на общината има към представителите на местната власт и на администрацията.

Кметът Георги Иванов получава средна оценка 4.54 за работата си, което е известно увеличение от 4.51 през 2010 година.

Освен това, 59% не биха сменили кмета, ако зависеше от тях.

Неговата работа се оценява положително предимно от възрастните, пенсионерите, гласуващите и хората с доходи между 500 и 700 лева, докато критични са хората на средна възраст, безработните, получаващите средни доходи.

Оценката за работата на Общинския съвет в Хасково е по-ниска от тази на кмета с 54 стотни. По-доволни са младите (до 29 години), учащите, висшистите и хората с доходи между 200 и 300 лева.

Подобно разнообразие пречи да се изведе тенденция кои групи от населението е по-вероятно да одобряват работата на съвета.

Общинската администрация получава оценка в същия диапазон (добър 4.05), като по-високи средни оценки се откриват сред жените, възрастните, учащите, висшистите, хората без доходи.

ПОЛИТИЧЕСКИ НАГЛАСИ В ОБЩИНА ХАСКОВО. ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ

От получените отговори става ясно, че 68% не се чувстват представени от местните политици. Най-пренебрегнати са хората на средна възраст, нискообразованите, работещите на ръководна длъжност и домакините, хората с по-високи доходи.

За разлика от други общини, тук слабо представени се чувстват не само слабите, маргинализирани групи, но и тези, чийто по-затвърден обществен статус им дава шанс да имат изисквания към степента, в която са представлявани интересите им.

Малко по-благосклонно е цялостното отношение към оценката на степента, в която хасковските политици изпълняват предизборните си обещания.

Над половината респонденти смятат, че те не се изпълняват, или е само в малка степен.

По този въпрос най-критични са възрастните, домакините, хората с доходи под 200 лв. на месец, които е логично да са и малко по-чувствителни към изпълняване или съответно неизпълняване на поетите ангажименти.

По-положително настроени са хората между 40 и 59 години, висшистите, работещите на ръководна длъжност, получаващите средни доходи.

Политическата активност на хасковлии е висока, що се отнася до декларирано участие в избори (89.5% заявяват, че са гласували на последните местни избори), но ниска, когато стане дума за директно участие в политиката - само 7% биха се кандидатирали за избираема длъжност в общината.

От гледна точка на гражданската активност, се наблюдава известна апатия. Само 25% от анкетираните членуват в някаква организация, а 85% не биха подкрепили никое гражданско движение или не могат да преценят кое. Логично е, по-активни да са представителите на младите, висшистите, хората с по-високи доходи.

Не по-различно е положението с протестните дейности - 14% са протестирали през последната една година, като този дял противоречи със заявеното хипотетично участие в граждански инициативи за коригиране на действията на политическия елит от близо половината респонденти. 

КОНТЕНТ АНАЛИЗ

В допълнение към количественото изследване за община Хасково е направен и контент анализ на изказванията и дейността на политиците, отразени във водещите медии в района.

Целта на анализа е да се откроят най-дискутираните теми от местните политически лица и на тази база да се направи сравнение с дефинираните от жителите на общината сфери, в които следва да се работи.

За установяване доколко политическият дебат е в съответствие с реалните проблеми на жителите на общината, е изработен индекс на връзката между политическия и обществен дневен ред.

Изследването на съдържанието обхваща публикации в „Хасковска Марица", „Хасково.нет", „Новинар юг", „Хасково днес", през целия месец октомври 2012 г.

За установяване доколко политическите дебати са в съответствие с реалните проблеми на жителите на общината, е изработен индекс на връзката между политическия и обществен дневен ред.

Начело на класацията на проблемите, за които политиците най-често говорят в медиите, е „законност, престъпност и съдебна система“ (27%), следвана от „икономика и инвестиции“ (21%), вътрешни дейности (13%), пътища/транспорт и култура (по 8%) и др.

Сравняването на данните от контент анализа с резултатите от количественото изследване дава основание да се смята, че има качествено разминаване между обществения и политическия дневен ред.

Изчисленият индекс на съвпадение е със стойност от 20.0%, при 21,54% през 2010 г.

 

24.01.2013


314