Гражданско Движение ''ДНЕС''

Водещи новини

Начало / Актуално - Водещи новини / 730 000 българи още ...
730 000 българи още 2010 г., чрез подписката на „ДНЕС” срещу произвола на монополите поискаха промяна в организацията на електроенергийния пазар. Одитът в трите ЕРП и Топлофикация не удовлетворява движението, защото е без участието на гражданския сектор.

730 000 българи още 2010 г., чрез подписката на „ДНЕС” срещу произвола на монополите поискаха промяна в организацията на електроенергийния пазар. Одитът в трите ЕРП и Топлофикация не удовлетворява движението, защото е без участието на гражданския сектор.Една от основните каузи на Гражданско движение „ДНЕС” от създаването му досега е борбата с произвола на монополите и защита правата на гражданите от този произвол. В подкрепа на тази кауза положиха подписите си над 700 000 граждани от цялата страна в организираната от Движението национална подписка. Така изразената гражданска воля стана основа за редица инициативи на централно и местно ниво за промяна на статуквото. В това отношение, и в миналото и сега, подобаващо отношение се отделя на електроенергийния сектор.

 

Държавата, пряко и/или косвено с подкрепата си  на различни енергийни лобита, доведе електроенергетиката до това скандално състояние. Фактите са повече от показателни. Финасовите и ценовите условия на чуждестранните инвестиции в ТЕЦ „Марица-изток” 1 и 3  дълготрайно увреждат интересите на корпоративните, обществените и битовите клиенти и на другите местни производители на ел. енергия.

 

Тихомълком и постепенно въведените след 2007 г. добавки към цената на тока, които вече достигнаха почти 100 %(!) от нея,  доведоха до значителното й повишаване. Това осигурява неправомерни доходи на всички по веригата и ощетява и без това немощните финансово потребители на ел. енергия. Те са резултат от постоянния натиск от страна на производителите, търговците и техните покровители и от угодническото поведение на ДКЕВР. Целият този волунтаризъм с добавките към цената на електрическата енергия доведе до един крайно негативен резултат – крайна бедност и постоянно помпане на инфлацията и оттук на цените на стоките и услугите.

 

Изключително негативно отражение върху електроенергийния пазар доведе непремерената, волунтаристична и безотговорна държавна политика в сектора на т.н. „зелена енергия”. С ненормално високия си дял, пасивния характер на производството и изключително високите цени тя доведе до стрес цялата система за производство, потребление и износ на ел. енергия. Откъм ценово ниво нейният продукт е непоносим за всички.

 

Принципна пречка за нормалното функциониране на електроенергийния подотрасъл е въведената от държавата многостепенна система за управление (МИЕ-БЕХ-НЕК-ЕСО-ЕРП - търговци на едро и дребно – производители - крайни клиенти и накрая ДКЕВР) , която е тромава, непрозрачна и създава възможности за злоупотреби и източване на финансови средства.

 

Особен „принос” за състоянието на електроенергийния пазар за крайните клиенти, присъединени към електроразпределителните мрежи имат електроразпределителните предприятия/дружества (ЕРП). С чуждестраната си собственост, с особения си статут, даден им с множество клаузи на договорите с държавата, с безконтролното си поведение, с непрозрачната си дейност, с множеството констатирани системни злоупотреби, с терористичното си отношение към клиентите и пр. те са символ на монополен произвол. Една проверка на прокуратурата и НАП за периода от 01.01.2010г. до 31.12.2012г. и една проверка само на прокуратурата безспорно доказват това.  В приемните на Движение „ДНЕС” всяка година постъпват множество жалби и сигнали за, меко казано, некоректно отношение към клиенти на ЕРП.

 

В това отношение „ДНЕС” още през 2011 г., а също и през следващите години внесе предложения за промяна в организацията и правилата на електроенергийния пазар, в т.ч. на Закона за енергетиката и на съответните наредби и методики. В нарочно писмо до ДКЕВР Движението направи конкретни предложения и забележки към предложените методики за регулиране на цените и компенсиране на някои разходи. Същата позиция представителите на Гражданското движение изразиха и на целевото заседание на Комисията по енергетика на Народното събрание.  Става дума преди всичко за премахване на основния метод „норма на възвръщаемост на капитала” и заместването му с единствено верния и общопризнат калкулативен метод.

 

В позицията си, основана на системни анализи, Движението е категорично, че палеативни мерки в този подотрасъл не са ефективни и водят само до следващи усложнения, а те са факт през втората половина и края на 2013 г. Необходими са радикални мерки основани на всеобхватен и задълбочен одит на цялостната дейност на ЕРП.

 

На 27.12.2013 г. се състоя обществено обсъждане и открито заседание на ДКЕВР по доклад и проект за решение за намаляване цените на електрическата енергия от 01.01.2014 г. Анализът в доклада на администрацията на ДКЕВР беше подчинен на използвания досега метод на ценообразуване "норма на възвръщаемост на капитала"  и на неприкрита политическа цел за намаляване на цените на всяка цена. Посоченият метод не се поддържа от нас като необективен, волунтаристичен, непълен и неточен. Предложението на "ДНЕС" винаги е било да се замени със световно признатият калкулативен метод, което се поддържа и от другите граждански и потребителски организации. 

 

Становището на представителството на Гражданско движение „ДНЕС” се основаваше на изразената по-горе принципна позиция като предложи решението да се приеме, защото е в интерес на битовите и небитовите потребители, но като ВРЕМЕННО. От името на движението настоятелно се предложи в рамките на преструктурирането на електроенергийната система според изискванията на Третия либерализационен пакет на ЕС да се извърши задълбочен одит на всички субекти в системата, чрез него да се идентифицират резервите и проблемите и да се вземат радикални решения. Настоя се в него да участват и представители на легитимни граждански организации. При закриването на заседанието председателят на Комисията г-н Боев обяви, че такъв одит ще се извърши през следващата година и то в съкратени срокове.

 

В изпълнение на това си решение в първите дни на 2014 г. ДКЕВР обяви, че започва такъв одит в трите ЕРП и „Топлофикация-София” ЕАД като производител на ел. енергия по комбиниран начин. Тази стъпка не удовлетворява напълно Движението, защото се направи изненадващо и без постигнатото съгласие за участие на представители от гражданския сектор.  На 06.01.2014 г. представители на други потребителски и граждански организации, подкрепящи предложението на Гражданско движение „ДНЕС”, изразиха категорично намерение да се реагира с обща позиция по този въпрос и се осигури участие на техните представители в одита. В близките дни предстои уточняване на позицията и предприемане на съответните действия. Надеждата на всички е този одит да завърши с обективни и желани резултати.


2995