Гражданско Движение ''ДНЕС''

Водещи новини

Начало / Актуално - Водещи новини / Чиновниците забравят...
Чиновниците забравят, че сме техни работодатели и имаме право да ги уволним!

Чиновниците забравят, че сме техни работодатели и имаме право да ги уволним!На 23 февруари 2016 г. Движение „ДНЕС“ внесе в деловодството на Министерския съвет официално искане за отмяна на ПМС №94/13.03.1997 г., въвеждащо лятното часово време.

Месец по-късно отговорът на администрацията е... МЪЛЧАНИЕ!

„Ни дума, ни вопъл, ни стон!“, както е казал поетът, но на нас, гражданите, никак не ни е поетично, когато ни се налага да контактуваме с родните чиновници.

________________

В какъв срок администрацията е длъжна да ни отговори?

Закон за администрацията:

  • Чл.2, ал.4: „Администрацията е длъжна да дава отговор на гражданите и юридическите лица, на отправени от тях запитвания, искане, жалби, предложения и сигнали по въпроси, които представляват техен законен интерес“

Наредба за административното обслужване, приета с ПМС № 246/2006 г.:

  • чл.20, ал.1, т.3: „Срокът за отговор на запитвания, постъпили по пощата и по електронната поща, е до 7 дни, а в случаите, когато е необходима проверка на място или становище на друг административен орган - до 14 дни
  • Чл. 21. (1) Всяка администрация приема Харта на клиента, която се публикува на интернет страницата на съответната администрация, в брошури, други печатни материали или се обявява по друг подходящ начин.
  • Чл. 22. Администрациите поддържат постоянен открит диалог с потребителите, с неправителствените организации на гражданите и бизнеса и с гражданското общество, в който се вземат предвид становищата относно нововъведенията и слабостите в организацията на административното обслужване, както и предложенията за подобряването му.

Административнопроцесуален кодекс (АПК):

  • Чл. 118. (1) Решение по предложението се взема най-късно два месеца след неговото постъпване и се съобщава в 7-дневен срок на подателя.
  • Чл. 118. (2) Когато е необходимо по-продължително проучване, срокът за вземане на решението може да бъде продължен от по-горестоящия орган до 6 месеца, за което се съобщава на подателя.

________________

Повече от очевидно е, че сроковете по Наредбата за административното обслужване не са спазени. Впрочем, МС не е спазил и собствената си наредба, тъй като не е приел Харта на клиента за своята администрация.

Остава ни надеждата, че поне сроковете по АПК ще бъдат спазени и до края на м. август ще получим задължителния по закон отговор. Прекрасно би било и ако този отговор стане предпоставка до следващата смяна на часовото време през октомври да се поздравим с решение на Министерския съвет, отменящо прословутото ПМС №94/13.03.1997 г.

Не ни остава нищо друго, освен да се въоръжим с търпение, тъй като явно решението на чиновниците се нуждае от продължително проучване. Не че не са налице достатъчен брой проучвания и аргументи, подкрепящи нашето искане, но... всички знаем, че мисловният процес у администрацията е бавен и мъчителен. Явно и този случай е такъв.

Поредният ни досег до администрацията ни дава и поредното доказателство за нейната неадекватност и арогантност спрямо гражданското общество. За нея, администрацията, ние, гражданите сме някакви досадници, които си позволяват лукса да изискват и да нарушават спокойствието й. Само че същата тази администрация очевидно забравя, че ние, досадниците, сме нейни работодатели и имаме пълното право да я уволним. Дисциплинарно!!!


16253