Гражданско Движение ''ДНЕС''

Водещи новини

Начало / Актуално - Водещи новини / Гражданска доктрина ...
Гражданска доктрина „Единна България“ (РЕЗЮМЕ)

Гражданска доктрина „Единна България“ (РЕЗЮМЕ)Народът на България обособи пет приоритета, като и в петте в

центъра е поставен човека, неговите права, свободи и нужди.

Петте приоритета са формулирани така, че добруването на човека,

вследствие на неговите думи, действия и резултати, се поставя винаги на първо

място. Всеки резултат е положителен само когато от него могат да се ползват

хората, за да се подобри благосъстоянието им, здравето им, сигурността им,

достъпът до образование, увереността им в бъдещето.

Петте приоритета са:

 Държава на хората;

 Върховенство на закона;

 Просперираща нация;

 Грижа за човека;

 Най-доброто което можем.

 

ДЪРЖАВА НА ХОРАТА

Нашата държава е загубила връзката си с народа и не работи в името на

народа. Властта не се ползва с доверието на народа, погазват се законите на

страната, липсва приемственост във властта и тя все повече се употребява

меркантилно, лобистки и във вреда на българския народ.

Формулираните предложения са в 4 основни насоки - нова

Конституция, народно представителство, държавно устройство и

институциите в услуга на хората.

Необходима е нова Конституция, тъй като съществуващото

конституционно устройство явно не съответства на нуждите и за поддържане на

независимост на властите и за спазване на един от основните Конституционни

принципи, че властта произлиза от народа и е за народа. Необходима е ревизия

на правомощията на отделните власти, с цел засилване на независимостта и

обективността им.

Народното събрание години наред е институцията с най-ниско

обществено одобрение. Това е ясен показател за неефективността на работа

на тази институция. Тя се е превърнала в придатък на изпълнителната власт, а

в същото време трябва да законотворецът. Структурата, правомощията, начина

на избиране и отзоваване на депутати трябва да бъдат обсъдени и обществото

да предложи приемливо решение. Гражданска доктрина „ЕДИННА БЪЛГАРИЯ“

2

Държавно устройство - държавата упражнява правото на власт,

произтичаща от народа посредством държавните органи. Държавните органи

служат на закона и на народа. Последните години недосегаемостта на

бюрокрацията, корупцията и непрозрачността нарастват значително.

Достигнати са нивата, след които обществото не желае и не приема да

продължава по този начин. Необходим е засилен диалог с гражданското

общество.

Институциите в услуга на хората разглежда състоянието на органите

на власт. Тъжната констатация е, че институциите се бюрократизират,

формализират и в повечето случаи самите те създават норми, които вместо да

облекчават достъпа до обществени и административни услуги го влошават.

Решенията са – електронно правителство, премахване на политическите квоти в

контролни и регулаторни органи, намаляване на бюрократичните режими и

процедури.

 

ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА

Без върховенство на закона демокрацията се изражда в олигархично,

бюрократично или тиранично управление. А вече има достатъчно външни

признаци за погазване на законите, за създаване на недосегаемост и

безнаказаност. Три са темите – съдебна власт, сигурност и обществен

ред и най болезнената тема – битовата престъпност.

Съдебна власт е болезнена тема. Съдебната система е предмет на

критика и от ЕС. Ефект – няма. Затова трябва да се обсъди изборното начало за

ръководните длъжности в съдебната система.

Сигурност и обществен ред – кризата се задълбочава. МВР е в хаос.

Необходими са ясни правила за кариера в МВР, системи за поощряване и

наказания, сигурност и повишено самочувствие на българската полиция.

Престъпниците нямат респект, а мерките не предизвикват ефект.

Битова престъпност – това бичът за хората. Да се върне районът на

полицай, да се засилят наказателните мерки, да се регламентира граждански

арест, да се въведе правото на неизбежна самоотбрана. Законът трябва да спре

за толерира престъпника за сметка на жертвите.

 

ПРОСПЕРИРАЩА НАЦИЯ

Правилното развитие на България преминава през възраждане на

българската икономика. Насърчаването и подпомагането на местните

предприятия, борбата срещу рекета и изнудването, включително

административния са на дневен ред. Формулирани са пет теми – икономика,

бюджетна и финансова политика, национална и регионална политика,

монополите и опазване на околната среда.

Икономика - силната икономика е в основата на просперитета на

държавата, на сигурността в бъдещето и на самочувствието на нацията. Гражданска доктрина „ЕДИННА БЪЛГАРИЯ“

 3

Необходима е национална стратегия, като акцента е МСП. Борбата с картелите,

бюрокрацията и рекета. Ефективно намаляване на бюрократичните режими.

Премахване на регулацията за държавни помощи по време на криза.

Насърчаване и подпомагане на износа.

Бюджетна и финансова политика - публичните ресурси изискват

отговорно, прозрачно и мъдро управление, а кредитната и финансовата

система са храната на икономическите субекти. Когато алчността се остави

безконтролно да ни управлява, се губи мярата. Трябва да се въведе необлагаем

минимум, семейно облагане, нулев данък печалба при реинвестиране в БГ,

строго регламентиране на държавните и местни такси и цените на услугите, да

има публичност на отчетите и при съфинансиране. Необходима е промяна в

начина на определяне на лихвите, както и строга регулация на „бързите“

кредити.

Национална и регионална политика – налице е огромен дисбаланс в

регионите. Целта е приемане на стратегия и последователното им изпълнение

за преодоляване на проблемите в регионите. За да се защитят инвеститори и

собственици, трябва да има единен кадастър за цялата територия.

Монополи – театралната и неравностойна борба с монополите

продължава. Необходимо е изцяло ново регулиране, особено при определяне

на цени. Създаване на обществено-регулаторни органи. Всички концесионни

договори трябва да бъдат публични. Необходим е специален закон за защита на

потребителите при ползване на монополни услуги.

Опазване на околната среда – това е бъдещото наследство, което

оставяме на децата ни. Опазването на природата в страната трябва да премине

през обществено приета стратегия за опазване на околната среда. Необходими

са редица промени в нормативната база и повече прозрачност, обективност и

независимост при действия от страна на органи на власт. Задължително

участие на гражданското общество.

 

ГРИЖА ЗА ЧОВЕКА

Човекът никога не спира да се опитва да подобрява обществено

устройство на базата на развитие на обществените отношения. Всичко започва

от човека и е за човека. Не може да има просперитет без здрава, образована,

културна и социално отговорна нация, с грижа за децата си. Системите не

работят добре, хората напускат, материалната база е остаряла и

неподдържана. Този приоритет включва теми, свързани с пряко с човешкото

същество – здравеопазване, образование и наука, култура, пазар на труда,

демография, грижа за децата, осигурителна и социална политика, грижа за

хората в неравностойно положение.

Здравеопазване. Здравето е безценно. Без него няма настояще, няма

бъдеще, няма икономика, няма щастие. Необходима е радикална реформа в

системата – функции, разпределение на услугите, финансиране,

остойностяване, регламентирани права на пациентите, финансиращите

институции и лекарите. Въвеждане на лична здравноосигурителна карта. Гражданска доктрина „ЕДИННА БЪЛГАРИЯ“

 4

Образование и наука. Образованието и науката движат обществото,

създавайки повече блага, достъпни за повече хора. Нова образователна карта,

съобразена с демографските и икономическите процеси. По-качествено

образование насочено към развитие на въображението на децата и съобразено

с пазара на труда. Насърчаване на науката и особено на приложната наука.

Финансово обезпечаване, нова материална база. Гарантиран достъп до

образование.

Култура. Българската култура опазва културното наследство, възпитава,

насърчава и стимулира творчеството. Възстановяване на материалната база на

културните институти. Строг режим (наказателен) за незаконно унищожаване

или търговия с историческо и културно наследство. Насърчаване на българската

култура, с акцент върху младите хора. Категоризиране на труда.

Пазар на труда. Когато един човек е поставен в неблагоприятна среда,

среда доминирана от олигарси, от беззаконие, от обезценка на труда, от

незачитане на човешкото достойнство и качества или забавяне или

незаплащане на възнаграждения, то не може да се говори за пазар на труда.

Необходима е национална политика по доходите. Минималната работна заплата

да съответства на жизнения минимум. Бързи процедури по трудови спорове и

засилване ролята на арбитража. Насърчаване на микропредприятията.

Оправомощаване на синдикални и граждански структури с контролни функции

по спазване на трудовото законодателство.

Демография. Кризата в прогрес ще доведе до рязко намаляване на

нацията. Протакането и демагогията последните години влошават

допълнително картината. Затова са необходими насърчителни мерки –

въвеждане на семейно подоходно облагане, семеен осигурителен доход,

увеличаване на осигурителните обезщетения за отглеждане на дете с

повишаване на сумите при второ и следващи деца. Гарантиран достъп до ясли и

детски градини, както пише в Конституцията, ако държавата не може да

осигури място, да предоставя ваучер.

Грижа за децата. Една нация има бъдеще само когато има здрави,

щастливи, образовани и възпитани деца. Необходими са данъчни облекчения

при отглеждане на децата, въвеждане на семеен осигурителен доход,

гарантиран достъп до ясли, детски градини и училища. Безплатно образование.

Непримирима борба срещу разпространението на наркотици, вредни за

здравето храни и напитки. Образователната система да наблегне на развитие

на въображението на децата (изкуство, спорт). Да се създаде материална база

за извънкласни форми на обучение, особено при децата до 5 клас.

Осигурителна и социална политика. Осигурителната система работи

с парите на хората, затова се очаква да служи пряко на хората. Пенсионната

система е в криза. Реформата е повече от наложителна, като задължително

трябва да се актуализира размера на минималната пенсия, да е равен на

жизнения минимум. Да се изравнят размерите на осигурителните вноски на

държавата с останалите осигурители. Да се увеличат социалните плащания за

млади семейства с дете, от които поне единият родител е студент. Социалното

подпомагане за отглеждане на дете да се съобрази с броя на децата, трудовия

стаж на родителите и Гражданска доктрина „ЕДИННА БЪЛГАРИЯ“

 5

Грижа за хората в неравностойно положение. Едно обществото

може да се нарече цивилизовано само тогава, когато се грижи за слабите,

болните, възрастните и децата. Необходима е достъпна среда, усъвършенстване

на системата за интеграционни добавки, национален регистър. Грижа за децата

и гарантиране обучението им училищата (среда и специални грижи). Ясли и

детски градини, които да приемат деца с увреждания. Приоритетно осигуряване

на финансиране за лечение, когато има деца в нужда. Премахване на глупостта

– периодични явявания пред ТЕЛК за хора с трайни и необратими увреждания.

 

НАЙ-ДОБРОТО, КОЕТО МОЖЕМ

Време е да посочим нашите предимства, да искаме създаването и

следването на конкретна държавна политика, която да носи ползи за

обществото.

Земеделие. Земеделието е традиционен отрасъл в България,

характеризиращ се с високо качество на продукцията. Съживяване на

традиционното българско земеделие – от монокултури към традиционни.

Подпомагане и насърчаване на семейните ферми. Създаване на земеделски

стокови борси и гарантирани минимални защитни изкупни цени. Подпомагане

на биологичното земеделие.

Туризъм. Българският туризъм е един от съществените елементи на

икономиката ни. Средно той носи между 10 и 13% от БВП на страната. Този

приоритетен отрасъл има нужда от национална програма, държавна подкрепа и

специално отношение. Облекчаване на визовите режими. Модерна

инфраструктура. Опазване на културно-историческото наследство и природни

дадености. Спиране на хищническото отношение към природните ресурси и

строги наказания за унищожаване или ограбването на обекти.

Енергетика. Енергетика е кръвта на икономиката. Осигуряването на

достъпни енергийни услуги, диверсифицирането на риска при доставка на

суровини и крайни продукти и регулирането на пазара на тези нееластични

стоки е в основата на силната икономика и добрия стандарт на живот. Нова

национална енергийна стратегия, отчитаща ожесточената конкуренция на

Балканите и в света. Държавен монопол върху износа на ток. ДКЕВР – с

обществено участие. Оптимизиране на структурата на енергийната система.

Премахване практиката за ежегодно ценообразуване. Регламентиране на

присъщи разходи при ценообразуване.

Високи технологии. Бъдещето на света и мястото на държавите в него

ще се определи от развитието на високите технологии. Насърчаване развитието

и приложението на високи технологии. Нормативна рамка за насърчаването им.

Спорт. Спортът носих не само здраве, той носи самочувствие.

Национална стратегия за развитие на спорта – професионален и аматьорски.

Стратегията трябва да включва в себе си системи за подпомагане развитието на

професионалния спорт, да създава условия за насърчаване на аматьорските

спортове и за масовото спортуване. 


3791