Гражданско Движение ''ДНЕС''

Новини от „ДНЕС“

Начало / Актуално - Новини от „ДНЕС“ / Искания на граждани ...
Искания на граждани за промени в Наредбата за организацията на движението в Столична община

Искания на граждани за промени в Наредбата за организацията на движението в Столична общинаI.       Настовяаме пред Столична община:

 

 1. 1.        Да се преразгледат: Решението на ВАС от 2009 г. за противозаконността на стикерите, обосновката за двойното увеличаване на цените и препаркирането на автомобили на всеки 2 часа и да се запази досегашното положение.

 

 1. 2.        Да се преразгледат цените, наложени от Наредбата след 01.09. 

 

 1. 3.        Да се премахне нововъведеното платено паркиране в съботните дни. 

 

 1. 4.        Да се въведат талони за 30 минутно паркиране за гражданите, които искат да си свършат работа, отнемаща им не повече от  15-25 мин.  

 

 1. 5.        Да не се заплащат каквито и да било такси от живущите в зони с наложено почасово платено паркиране, с изключение на себестойността на стикера, удостоверяващ правото на паркиране в близост до дома си. 

 

 1. 6.        Да се преразгледа и възможното право на преференциално паркиране да се прилага за един автомобил на всеки правоспособен и пълнолетен водач на ППС,  притежаващ на законно основание автомобил,  с адресна регистрация в зона за платено паркиране.  

 

 1. 7.        Да се облекчи максимално редът за регистрация на автомобилите на живущите в “ЦГМ”ЕООД, като се използват базите данни на Столична община и МВР с адресните регистрации, и да не се изискват излишни документи, които нямат връзка с режима на паркиране около дома, но съдържат лични данни.

 

 1. 8.        Преди въвеждането на нови изисквания към гражданите по отношение на паркирането в центъра на града, да бъдат изпълнени инвестиционните ангажименти на местната управа към тях, като се построят буферни паркинги, достатъчни на брой и на достъпни цени. 

 

 1. 9.        За публичен отчет на дейността и финансирането на общинската фирма „ЦГМ” ЕООД.

 

 1. 10.   Да се премахне дискриминацията по имуществен признак чрез различни размери на местните такси за различните потребители, както и чрез т.нар. „служебен абонамент“.

 

 1. 11.   Да се гарантира, че заплащането на стикер ще води до реално получаване на право за ползване на паркомясто, тъй като, според сегашната Наредба, ако собственик на винетен стикер не намери място за паркиране в определена зона около жилището си, трябва да паркира на равно основание с останалите (чрез SMS), т.е. гражданите плащат за право, което не им е гарантирано. Където това е невъзможно, да се премахнат приетите подзони и да се въведе адекватен на инфраструктурата РАДИУС около индивидуалния адрес, в който живущия да паркира автомобилите си, като разделянето на зоните с наложено платено почасово паркиране на “синя” и “зелена” зона да не оказва влияние върху този радиус.

 

 

Приложение

 1. 12.   Да се гарантира правото за безплатно паркиране около дома, както за граждани, регистрирани по постоянен, така и за тези по настоящ адрес, без да се изискват документи за собственост на имота и без ограничения относно регистрацията на ползваното превозно средство, както на физически така и на юридически лица (,на които съвпада адресът по местоживеене с адреса на регистрация на фирмата).

 

 1. 13.   Наредбата да гарантира конституционното право на гражданите по постоянен и настоящ адрес за равни права при паркиране.

 

 1. 14.   Да се премахне или обяви за нищожен и текста на чл. 54, ал. 1 - „Б“ – за преместването на правилно паркирали автомобили.

 

 1. 15.   Да бъдат премахвани от улиците стари, излезли от употреба автомобили. 

 

 1. 16.   Да се възстановят полезните и неконфликтни паркоместа, когато това не пречи на движението на коли и пешеходци и които са били премахнати при откриване на нови паркоместа в режим „синя зона“ през изминалите години. Да се прилага интелигентно прецизиране при въвеждане на улици в режим с платено паркиране, за да не се унищожават или да се намалява броя на вече активните паркоместа в района.

 

 1. 17.   Да се премахнат служебно обособените паркинги пред барове, ресторанти, магазини, банки, хотели и т.н., а другите да се преразгледат, като да останат тези пред държавни, общински институции, учебни и здравни заведения. Ликвидиране на ВСИЧКИ незаконни паркинги!

 

 1. 18.   Да бъдат преразгледани правилата и броя на местата за паркиране от т.нар. „служебен абонамент“.

 

 1. 19.   Да бъдат премахнати привилегиите, свързани с паркирането на служителите на СО, СОС и „ЦГМ” ЕООД, които ограничават гражданите да паркират.

 

 1. 20.   Да се спазват стриктно правилата за изграждане на минимален брой гаражи и паркоместа при строителството на нови сгради.

 

 1. 21.   Да има правилно организиран трафик, включително електронната трафик система.

 

 1. 22.   Да се въведе тримесечен обществен мониторинг на действието на системата за организация на движението (в следващите три месеца до края на годината), след което данните да бъдат публично изнесени и обсъдени.

 

 

 

 1. II.      Искания за промени в Наредбта за паркиране,  

касаещи хората с увреждания 

 

 1. 1.        Паркоместата за хора с увреждания да се намират в непосредствена близост пред жилището или работното им място и да бъдат номерирани.

 

 1. 2.         За хората с увреждания да няма часово ограничение за престой.

 

 1. 3.        За хората с увреждания да не се налага многократно допълнително лигитимиране пред контрольорите и служителите на „ЦГМ“ ЕООД, като паркирането на оказаните места, бъде максимално облекчено.

 

 1. 4.        Талонът, издаден от Общината, да може да се ползва и в случаите за превоз от други обслужващи лица, а не само за шофиране.

 

 1. 5.        Да се увеличат местата за паркиране на инвалиди пред основните и най-важни институции, пред всички здравни заведения на територията на град София, включително пред Столична община. Като при това се спазва Наредба № 4 за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания, издадена от  Министерството на регионалното развитие и благоустройството /в сила от 14.07.2009 г., обн. ДВ. бр.54 от 14 Юли 2009г., изм. ДВ. бр.54 от 15 Юли 2011г./. В този подзаконов нормативен акт на МРРБ, в глава пета достъпните места за паркиране на автомобили на хора с увреждания пред сгради за обществено обслужване и жилищни сгради се определя, както следва:

I. най-малко три места за паркиране се предвиждат в паркингите с до 50 места;

II. най-малко 4 на сто от общия брой на местата за паркиране се предвиждат в паркингите с повече от 50 места;

III. най-малко 10 на сто от местата за паркиране се предвиждат в паркингите към сгради, предназначени за лечебни, социални, рехабилитационни, спортни и производствени дейности, и приемни сгради на транспорта. 

ü  Социални институции:

а) сграда на министерство на труда и социалната политика,

б) сгради, в които се помещават районни комисии на ТЕЛК,

в) сграда на НЕЛК,

г) сгради, в които се помещават районни поделения на социални грижи,

д) Главна дирекция "Социално подпомагане"; районни дирекции "Социално подпомагане"

 

ü  Здравни заведения:

     а) Министерство на здравеопазването,

     б) НЗОК – централа и районни подразделения,

в) Болнични заведения,

г) ДКЦ-та.

д) медицински центрове и клинични лаборатории,

е) рехабилитационни центрове,

ж) социални домове и хосписи.

з) в близост до аптеки.

 

ü  Обществени сгради:

а) Президенство и всички неупоменати министерства,

б) Столична голяма община.

в) районни общини,

г) Финансови институции, банки,

д) Пощи и районни пунктове за плащане на комунални услуги, офиси на мобилни, кабелни и интернет оператори,

е) Културни обекти: опера, театри, кина, музеи и др.

ж) Транспортни центрове: станции на метрото, жп. гари, автогари, летище „София“.

 

 

 

 1. III.      До 1.10. Столична община да предостави информация

 

 1. 1.     Защо Общината не се съобрази с Решението на ВАС от 2009 година? Какви са аргументите на Общината да въвежда винетни стикери за живеещите в центъра, след като само преди три години има съдебно решение по този въпрос и стикерите са обявени за противозаконни?

 

 1. 2.     Кое наложи въвеждането на платено паркиране един час повече /до 19.00 часа, вместо до 18.00 часа/ в делничните дни и до 14.00 часа в съботните?

 

 1. 3.     Кое налага ограничаване на правото за паркиране до 2 часа в „синя” и до 4 часа в „зелена” зона?

 

 1. 4.     Кое налага двойното увеличение на цените? Kогато общината въвежда цени на услуги, те трябва да бъдат икономически обосновани, да покриват само себестойността на услугата (както е по закон!), без да формират печалба. 

 

 • Нека Общината даде икономическа обосновка за необходимостта цените за паркиране и репатриране да се ув-беличат двойно, а за поставяне на скоба – тройно!

 

 • Нека Общината докаже, че един час престой в синя зона действително струва 2,40 лв., а в зелената – 1,20 лв. И нека отчете за какво ще се харчат събираните от паркирането в двете зони пари!

 

 • Нека Общината обясни защо стойността за винетния стикер за първа кола е 150 лв., а за всяка следваща скача почти тройно!

 

 1. 5.     Къде са инвестициите от събраните до сега пари и построените общински паркинги?

 

 1. 6.     Защо обществените паркинги в София са раздадени на частници, а не се стопанисват от Общината, респективно няма възможност гражданите да паркират при по-поносими цени?

 

 1. 7.     Каква е схемата за развитие на градския транспорт, включително на метрото?