Гражданско Движение ''ДНЕС''

Водещи новини

Начало / Актуално - Водещи новини / Народното събрание в...
Народното събрание в отговор до „ДНЕС”: 700-хилядната подписка срещу произвола на монополите доведе до законодателни промени в полза на гражданите

Народното събрание в отговор до „ДНЕС”: 700-хилядната подписка срещу произвола на монополите доведе до законодателни промени в полза на гражданитеЗам.-председателят на Народното събрание и председател на Комисията за взаимодействие с граждански организации и движения Мая Манолова изпрати писмо до Гражданско движение „ДНЕС”, в което потвърждава резултата от усилията на Движението чрез проведената национална подписка срещу произвола на монополите.

700-хилядната подписка на Гражданско движение „ДНЕС” повече от 3 години (от 22.12.2010 г.) „отлежаваше” в архивите на Народното събрание. На редовно заседание от декември м.г. в Комисията за взаимодействие с граждански организации и движения бяха разгледани антимонополните искания, а зам.-председателят на Народното събрание Мая Манолова пое персонален ангажимент пред представителите на „ДНЕС” и медиите да задвижи работата по подписката и да доведе разрешаването на проблемите докрай.

Представяме пълния текст на писмото, съдържащо законодателните промени в полза на гражданите по основните антимонополни закони, залегнали в исканията на „ДНЕС”: 

  

                                                                                     ДО

                                                                                     ГРАЖДАНСКО ДВИЖЕНИЕ „ДНЕС” 

   

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

Внесената в Народното събрание национална гражданска инициатива „Срещу произвола на монополите” поставя проблеми, чието решаване предполага сериозна ангажираност на всички държавни институции. Доказателство за това е широката подкрепа на подписката от близо 700 000 български граждани.

По въпросите, засегнати в инициативата, Комисията за взаимодействие с граждански организации и движения проведе редица обществени обсъждания, част от които доведоха до законодателни инициативи за промени в Закона за енергетиката, Закона за потребителския кредит, Закона за защита на конкуренцията, Закона за защита на потребителите. 

  1. 1.     По проблемите, касаещи сектор „Енергетика” 

На 11 септември 2013 г. съвместно с Комисията по енергетика беше проведено публично обсъждане на новия модел на ценообразуване на електрическата енергия и ефектите от прилагането му върху разпределителните предприятия, крайните снабдители и крайните клиенти. Дискутирани бяха и механизми за взаимодействие между държавата, енергоразпределителните предприятия и крайните потребители.

В резултат от проведеното публично обсъждане беше внесен Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, приет от Народното събрание на първо четене на 4 април 2014 г. Предложените изменения имат за цел:

  • защита на потребителите;
  • предотвратяване на злоупотребите с монополно положение от страна на крайните снабдители с електрическа енергия;
  • гарантиране на равноправен достъп до всички клиенти до електричество и природен газ.

Предвижда се и възможност крайният потребител да подава възражение срещу показанията в сметката, като за времето на отговор не се дължи заплащане на дължимите суми или преустановяване на снабдяването. При отклонение в качеството на доставяната електрическа енергия или природен газ се предвиждат обезщетения за клиентите, съгласно приетите стандарти. Въвежда се и завишен размер на санкциите при отклонение в качеството на доставената електрическа енергия или природен газ.

Вменява се задължението крайният снабдител на електрическа енергия и газ да уведомява предварително клиента за всяко преустановяване (прекъсване) на снабдяването. Предвижда се да се събира такса за възстановяване на снабдяването, дори ако то е прекъснато поради неизпълнение на задълженията за плащане по договора и е по искане на крайния снабдител

Правото за временно преустановяване на електрическа енергия ще възниква при неплащането ú от страна на потребителя за срок повече от два месеца или в случай, че размерът на дължимата сума надвишава размера на половината от минималната работна заплата. 

  1. 2.     По проблемите, касаещи отношенията на потребителите с банките и финансовите институции 

На 20 ноември 2013 г. съвместно с Комисията по бюджет и финанси беше проведено публично обсъждане по проблемите между потребителите и банките и финансовите институции с предложения за решаването им. Обсъдени бяха въпроси, свързани с условията по краткосрочните и дългосрочни договори за кредит, принудителното събиране на вземания от страна на банките и финансовите институции.

В резултат от проведената дискусия на 9 април 2014 г. Народното събрание прие изменения и допълнения в Закона за потребителския кредит, чрез които:

¾    се разширява обхватът на закона и по отношение на кредити под 400 лева;

¾    диференцират се таксите за отпускане и погасяване на кредита, като се забранява за едно и също действие да се събира повече от една такса;

¾    отпада таксата за предсрочно погасяване на кредита в посочени от закона случаи;

¾    дефинира се понятието „променлив лихвен процент” и се променя определението за „референтен лихвен процент”;

¾    въвежда се таван на лихвите по кредити.

  1. 3.     По проблемите, касаещи монополите в сферата на търговията

На 26 февруари 2014 г. Комисията за взаимодействие с граждански организации и движения проведе дискусия по промените в Закона за защита на конкуренцията. На нея бяха обсъдени възможностите за регулиране на отношенията между търговските вериги, българските производители и потребителите.

В резултат на обсъждането, на 15 април 2014 г. Народното събрание прие на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията, който цели:

¾    осъществяване на последователна политика за защита на националните пазари, производството, доставката и дистрибуцията на стоки и услуги;

¾    равнопоставеност при водене на преговори при реализиране на търговски сделки;

¾    предотвратяване на нелоялните търговски практики.

Въвежда се понятието „значителна пазарна сила”, което се отнася за предприятие, което не е с господстващо положение, но с оглед на своя пазарен дял, финансови ресурси, възможности за достъп до пазара, технологично равнище и стопански отношения с други предприятия може да попречи на конкуренцията на съответния пазар, тъй като неговите доставчици или купувачи са зависими от него. Критериите за това ще се определят с промени в Методиката за извършване на проучване и определяне на пазарното положение на предприятието на съответния пазар.

Предприятията със „значителна пазарна сила” ще са задължени:

¾    да направят промени в проектите на типови договори и/или общи условия, когато това е необходимо за привеждането им в съответствие с правилата на лоялната конкуренция;

¾    да поддържат на интернет страницата си публикувани одобрените типови договори и/или общи условия и да ги прилагат в отношенията си с доставчици или купувачи.

 

Използвам случая да Ви информирам, че в Народното събрание предстои второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите. Промените в него са насочени към:

¾    засилване на правната сигурност за потребителите и търговците при сключване на договори извън търговския обект и на договори от разстояние;

¾    постигане на по-високо равнище на защита на правата и на икономическите интереси на потребителите;

¾    облекчаване на условията за признаване на представителност на сдруженията на потребителите.

Въвежда се възможността потребителят да има право да се откаже от договори за доставка на вода, газ или електрическа енергия, които не се предлагат за продажба, опаковани в ограничен обем или в определено количество. Тази възможност се свежда и при договори за доставяне на централно отопление и на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител. В случаите, когато потребителят в срока на упражняването на правото на отказ желае предоставянето на услугата, се въвежда задължението за търговеца да изисква от потребителя изрично съгласие за това.

При потребителски спорове се създават помирителни комисии се предвижда участието на представители на съответния регулаторен или надзорен орган, представител на Агенцията за защита на потребителите и представител на сдружение на търговците, браншовите организации или камарата на търговците от съответния сектор, съобразно предмета на искането.

Предлага се вместо Комисията за защита на потребителите контролът по спазване изискванията на закона да се осъществява от Агенция за защита на потребителите към министъра на икономиката и енергетиката.

 

Уважаеми дами и господа,

В заключение държа да отбележа, че в подкрепа на националната гражданска инициатива „Срещу произвола на монополите” Народното събрание продължава законодателните си инициативи в защита на правата на българските граждани в сътрудничество с гражданските организации и движения.

Използвам случая да изразя своята благодарност за партньорството и активната гражданска позиция на Гражданско движение „ДНЕС”, а чрез вас и на всички български граждани, подкрепили националната гражданска инициатива „Срещу произвола на монополите”. 

 

                                                                  Мая Манолова,

                                                                  Зам.-председател на Народното събрание и

                                                                  Председател на Комисията за взаимодействие

                                                                  с граждански организации и движения

 


1837