Гражданско Движение ''ДНЕС''

Водещи новини

Начало / Актуално - Водещи новини / Оценка на развитието...
Оценка на развитието на общините, работата на местната администрация и кметската институция - Смолян

Оценка на развитието на общините, работата на местната администрация и кметската институция - СмолянОбщина Смолян на четиринадесето място в класацията на общините

Октомври, 2011. Община Смолян е на четиринадесето място в общата класация на 27-те общини с областни центрове, показва широкоаспектно изследване, проведено през септември, 2011 г. от Гражданско движение ДНЕС, съвместно с изследователска агенция ЕСТАТ, което има за цел да оцени развитието на общините и работата на местната администрация и кметската институция през последните четири години. Проучването включва 7 области на оценка: ефективност на административните услуги, финансова стабилност на общината, обжалвани обществени поръчки на общината в КЗК, усвояемост на европейски средства, качество на работата на общинската администрация, качество на общинската инфраструктура и на различни аспекти от живота на общината.

Настоящият анализ е начало на една постоянна инициатива на Движение ДНЕС – гр. Смолян, и изследователска агенция ЕСТАТ, чрез която, на база на изброените седем области за оценка, ние периодично (един или два пъти в годината) ще информираме обществеността чрез вас - медиите, за развитието на общината и изпълнението на програмата, с която нашият кмет и общинските съветници спечелиха изборите. Чрез настоящата инициатива Гражданско движение ДНЕС ще постигне някои от основните си цели, а именно - да бъде:

 • коректив на централната и местната изпълнителна власт;
 • гарант за прозрачността в работата на централната власт, кмета, общинската администрация и общинския съвет;
 • посредник при разрешаването на проблемите на гражданите от страна на централната и местната администрация и подобряване на диалога между гражданите и институциите;
 • защитник на конституционните свободи и права на гражданите и носител на справедливостта на всеки.

 

Представяме ви повече информация за седемте оценявани области и представянето на община Смолян.

 

Област 1. Ефективност на административните услуги. Информация за ефективността на административните услуги е получена от Програма „Достъп до информация” на база на оценка на интернет страницата и процеса на обработване на електронни заявления, подадени до общинските административни структури. Основните показатели за оценка са четири:

 • начин на обработване от общинската администрация на заявление, подадено по електронен път, чрез изпратен отговор и време за реакция;
 • изпълнени задължения по Закона за достъп до информация чрез дял на изпълнените изисквания от общо 9;
 • специална секция за достъп до информация чрез дял на изпълнените изисквания от общо 16;
 • публикации в интернет на основата на други задължения чрез дял на изпълнените изисквания от общо 10.

ОСНОВЕН ИЗВОД: Община Смолян заема двадесет и трето място по ефективност на предоставяните административни услуги. На първо място по този показател е община Ловеч, а на последно - община Перник.

Община Смолян е изпълнила само 11 от общо 35 оценявани изисквания (31.4%). 8 от общо 9 са изпълнените изисквания по Закона за достъп до информация (88.9%). Най-слабо е представянето на общината по отношение на изпълнените изисквания в областта на специалната секция за достъп до информация – само 1 от 16 (6.3%). Изпълнените изисквания във връзка с предоставянето на публикации в интернет на основата на други задължения също са сравнително малко - само 2 от 10 (20%).

Община Смолян не спазва законовия срок за разглеждане на заявленията за предоставяне на достъп до обществена информация, който не може да е по-дълъг от 14 дни от датата на регистриране на съответното заявление. Общинската администрация вече 202 дена не е отговорила на изпратено до нея заявление по електронен път.

 

Област 2. Финансова стабилност на общината. Основен източник на информация за финансовата стабилност на общината са общинските бюджети. Използвани са елементи от методиката, описана в сравнителен анализ по рейтингови оценки на местните финанси на гл. ас. д-р Марин Маринов от Катедра „Финанси и кредит”, СА  „Д. А. Ценов” – Свищов. Финансовата стабилност на община Смолян е оценена на базата на 3 индикатора:

 • степен на социално-икономическо развитие или способността на общината да осигури определено количество услуги (чрез показателя разходи на общината на един жител);
 • данъчен капацитет или възможността на общината да реализира допълнителни разходи за други услуги (чрез показателя данъчни приходи на общината на един жител) и
 • финансова самостоятелност на местното самоуправление на база на наличните разполагаеми средства в общината (чрез показателя приходи от местни дейности на един жител).

 

ОСНОВЕН ИЗВОД: Община Смолян заема четвърто място сред 27-те общини с областни центрове по показателя „финансова стабилност”. На първо място е Столична община, а на последно – община Кюстендил.

По индикатора „социално-икономическо развитие” община Смолян е на осемнадесето място с 499 лв./ жител. На първо място по този показател е Столична община, а на последно - община Шумен.

По индикатора „данъчен капацитет” община Смолян е на девето място с 66 лв./ жител. На първо място по този показател е Столична община, а на последно - община Ловеч.

По индикатора ”финансова самостоятелност”  община Смолян заема второ място с 460 лв./ жител. На първо място по този показател е община Шумен, а на последно - община Пазарджик.

 

Област 3. Обжалвани в Комисията за защита на конкуренцията процедури по Закона за обществените поръчки и Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки. За оценка на обжалваните процедури на общината в Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) по Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП) е използвана информация от Регистъра на обществените поръчки на Агенцията за обществени поръчки и базата данни на КЗК. Изчислен е показателят „дял обжалвани обществени поръчки” като съотношение между брой обжалвани в КЗК процедури за 6-месечен период и брой публикувани процедури за възлагане на обществени поръчки за 12-месечен период преди месеца на конкретното измерване.

 

ОСНОВЕН ИЗВОД: Община Смолян заема деветнадесето място сред 27-те общини с областни центрове по показателя „обжалвани обществени поръчки”. Нямат обжалвани процедури общините Кюстендил, Монтана и Пазарджик. На последно място е община Русе (с най-много обжалвани процедури).

Обжалваните в КЗК процедури за възлагане на обществени поръчки на община Смолян са 18.2% от общо публикуваните. Необходимо е предприемането на целенасочени усилия от страна на общината за подобряване на цялостния процес по откриване, провеждане и приключване на процедурите в областта на обществените поръчки, така че да се осигури по-голяма прозрачност, ефективност и ефикасност в работата на общинската администрация.

 

 

Област 4. Усвояемост на европейски средства. Основен източник на информация за степента на усвояемост на европейски средства за общините е публично достъпната Информационна система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН). Изчислен е показателят степен на усвояемост на европейски средства от общината като съотношение между изплатени и договорени суми.

 

ОСНОВЕН ИЗВОД: Община Смолян заема двадесето място по степен на усвояемост на средствата от ЕС. На първо място е община Ловеч, а на последно - община Търговище.

Община Смолян е договорила 13 проекта на обща стойност 61 627 069 лв. От тях са усвоени едва 12% (7 367 551 лв.).

 

5. Оценка на работата на местната власт. За оценка на работата на местната власт (кмет, общински съвет и общинска администрация общо) са използвани данни от проучвания на ЕСТАТ за общината, както и данни от онлайн изследване на ЕСТАТ, УебРисърч и Дарик Радио.

ОСНОВЕН ИЗВОД: Община Смолян е на шестнадесето място сред 27-те общини с областни центрове по показателя „качество на работа на местната власт”. На първо място по този показател е община Бургас, а на последно - община Видин.

Средната оценка за работата на местната власт в община Смолян е сравнително ниска - „среден” 3.32, по шестобалната система (от слаб 2 до отличен 6). 

 

Област 6. Оценка на общинската инфраструктура. Общинската инфраструктура е оценена като цяло и на база отделните й елементи - водоснабдяване и канализация, енергоснабдяване, транспорт, пътища, комуникации и чистота. Основен източник на информация са данни от проучвания на ЕСТАТ за общината, както и данни от онлайн изследване на ЕСТАТ, УебРисърч и Дарик Радио.

ОСНОВЕН ИЗВОД: Община Смолян е на дванадесето място сред 27-те общини с областни центрове по показателя „общинска инфраструктура”. На първо място е община Бургас, а на последно - община Сливен.

Средната оценка за общинската инфраструктура в Смолян е 3.89 по шестобалната система от слаб 2 до отличен 6. Най-висока е оценката за енергоснабдяването („добър” 4.10). На следващите места се нареждат чистотата („добър” 4.07), комуникациите („добър” 4.06), водоснабдяването и канализацията („добър” 4.01) и транспорта („добър” 3.93). Най-ниско в община Смолян са оценени пътищата („среден” 3.17).

 

Област 7. Оценка на различни аспекти от живота на общината. Изследването оценява на местно ниво различни сфери като образование, здравеопазване, условия за отглеждане на деца, социални услуги, сигурност, възможности за развлечение, спорт, почивка и възможности за изкарване на пари, които са важни индикатори за качеството на живот в общината. Използвани  са данни от проучвания на ЕСТАТ за общината, както и данни от онлайн изследване на ЕСТАТ, УебРисърч и Дарик Радио.

ОСНОВЕН ИЗВОД: Община Смолян е на шесто място сред 27-те общини с областни центрове по показателя „качество на живот”. На първо място е община Бургас, а на последно - община Видин.

Средната оценка за живота в община Смолян е добра – 3.76, по шестобалната система от слаб 2 до отличен 6. Най-високо са оценени сигурността („много добър” 4.75). На следващите места се нареждат условията за отглеждане на деца („добър” 4.16), образованието („добър” 4.09), социалните услуги („добър” 3.57), възможностите за развлечение, спорт и почивка („добър” 3.51) и здравеопазването („добър” 3.48). Най-ниско са оценени възможностите за изкарване на пари в общината („среден” 2.72).

 

31.10.2011


600