Гражданско Движение ''ДНЕС''

Актуално

Начало / Актуално - Твоите права / Още седмица за данъч...
Още седмица за данъчното облекчение за деца

Още седмица за данъчното облекчение за деца Родителите не трябва да имат неплатени дългове към хазната

Още седмица родители, които искат да ползват данъчни облекчения за деца през работодателите си, трябва да подадат необходимите документи при тях, припомниха от НАП.

Образци на данъчните декларации- за ползване на данъчното облекчение за деца и за отстъпки, когато децата са с увреждания, могат да бъдат намерени на сайта на НАП и да бъдат изтеглени от там.

Новото през тази година е, че данъчните облекчения

не могат да се

ползват чрез

работодател,

ако той има

задължения

към хазната, които най-често заради дължината на просрочието подлежат на принудително събиране, обясниха експерти.

От миналата година данъчните вече събират принудително и суми под 2000-3000 лв., ако те са натрупани в продължение на минимум две данъчни години.

Най-лесният начин да се проверят дълговете към бюджета е като всеки, преди да подаде документи при работодателя си, направи справка на интернет страницата на НАП дали срещу него вече е заведено изпълнително дело за просрочия.

За целта му е нужен персонален идентификационен код - т.нар. ПИК. Той може да се получи безплатно във всеки офис на НАП.

В сумите, които могат да бъдат принудително събирани, се включват главници и лихви по данъчни задължения към централния бюджет, главница и лихви по осигурителни вноски, както и неплатени глоби към КАТ, ХЕИ и други контролни органи.

В тях не се включват неплатени данъци за имотите или автомобилите, тъй като те са задължения към общинските бюджети.

Данъчните облекчения за деца за отиващата си 2017 г. могат да се ползват по два начина, припомнят още експертите на приходната агенция. Първият е чрез работодателя по основното трудово правоотношение.

Той е задължен да извърши годишно облагане на доходите на съответното лице не по-късно от 31 януари 2018 г. В този случай работникът или служителят трябва да му предостави съответната данъчна декларация.

Вторият начин е облекчението да се ползва от самия родител с подаване на годишната данъчна декларация за 2017 г. до 30 април 2018 г.

И в двата случая към данъчната декларация се прилага и документ по образец, попълнен от другия родител, в който той

гарантира, че

няма да ползва

облекчения

Имащите право да ползват отстъпка заради деца могат да намалят годишните данъчни основи с определени суми в зависимост от броя на ненавършилите пълнолетие деца.

Според правилата общият годишен доход се намалява с 200 лв. за едно непълнолетно дете, с 400 лв. за две деца под 18 години и с 600 лв. за три или повече ненавършили пълнолетие деца.

Ако детето е с увреждания сумата, те трябва да са най-малко 50% и над тази степен, за да дават право на родителя да приспадне от данъчната основа 2000 лв. Към формуляра се прилага копие от валидно решение на ТЕЛК, както и декларация от другия родител, че за 2017 г. той няма да ползва намалението.

И двата вида облекчения - за деца и за деца с увреждания, се ползват до размера на сумата от годишните данъчни основи, т.е. от облагаемия доход на родителя.

И при този начин за ползване на облекчението, родителят не трябва да има подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към датата на подаване на годишната данъчна декларация.

От тази година има

данъчно

поощрение

за безкасови

плащания

Условието при тях е да има доходи, които подлежат на облагане, 100% от тях да са получени по банков път и извършените безкасови плащания да са 80% или повече от декларираните доходи.

Това облекчение може да спести 1% от дължимия за годината данък върху общата годишна данъчна основа, но не повече от 500 лв.

Всички данъчни облекчения ще могат да се ползват, при условие че данъчно задълженото лице няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към датата на подаване на годишната данъчна декларация.

Освен бонусите за родители данъчните признават и други отстъпки от налога. Хора с увреждания 50% и над 50% имат право

да намалят

данъчната основа

със 7920 лв.

Няма промяна и за намаляване на дължимия годишен данък чрез лични вноски за доброволно осигуряване и застраховане, но не повече от 10% от облагаемия доход за годината.

Сумата за облагане може да се намали и с направени лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране, като е достатъчно да се приложат копия от вносните бележки за тях.

Легално намаляване на данъка се полага и при направени дарения, като при тях се признава: намаляване на облагаемия доход с до 5% при дарения на здравни и лечебни заведения и социални заведения за отглеждане на деца, както и на БЧК и на културни институции.

До 15% от облагаемия доход пък може да бъде намален с дарение за културата, а отстъпката стига до 50%, ако дарените пари за за фонда за лечение на деца, или в центъра за асистирана репродукция.

Общото правило, което ще важи и догодина е, че общият размер на данъчното облекчение за дарения

не може да е

над 65% от

общия доход

за годината. За да се признаят даренията, освен вноски бележки, трябва да се приложат копия от документи за статута на дарената институция, както и документ, че сумата е получена.

Запазена е и възможността млади семейства с деца и с ипотека да приспаднат направените през годината лихвени плащания по ипотечен кредит. Условията да ползват това право са: двойката да има граждански брак, договорът за ипотека да е сключен по време на брака им, този, който ползва облекчението да е под 35 г. и жилището да е единствено за семейството. Облагаемият доход се намалява с направените лихвени плащания по първите 100 000 лв. от главницата по ипотеката.

Друга новост в предстоящата данъчна кампания е, че НАП ще напомня за липсващи или погрешни данни в годишната данъчна декларация за облагане на доходите.

От януари 2018 г. годишните данъчни декларации на самоосигуряващите се лица ще се подават само по електронен път.

Отстъпката от 5% за електронно подадена декларация за самоосигуряващите се лица пък вече ще се ползва само ако

документът е

подаден до

31 януари, а не

до края на март,

както бе досега.

От следващата година се намалява наполовина и максималният размер на отстъпката в абсолютна сума. Тя може да е не повече от 500 лв., вместо досегашните 1000 лв.

Срокът за подаване на справка за доходи на физическите лица се измества от 30 април на 15 март. Целта е да не текат наказателни лихви, ако данните са непълни и се наложат корекции в тях.

Хората, които работят в чужбина, от следващата година вече не трябва да представят сертификат за платени данъци и осигурителни вноски. Ще се прилага само декларация, удостоверяваща платените там налози.

Всеки, който живее тук, но получава доходи от чужбина, вече ще ги вписва в годишната данъчна декларация, а не в края на всеки месец, следващ тримесечието, в което те са получени.

В новите декларации за 2018 г. гражданите могат да вписват и необлагаеми доходи като например печалба от лотарии, дарения и други.

 

Източник: https://www.24chasa.bg/