Гражданско Движение ''ДНЕС''

Новини от „ДНЕС“

Начало / Актуално - Новини от „ДНЕС“ / Отговор на "ЧЕЗ Бълг...
Отговор на

Отговор на "ЧЕЗ България" на поставените въпроси от инициативния комитет на НГИ „Срещу произвола на монополите” към дружествата естествени монополисти в БългарияВЪПРОСИ ОТ ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ НА НАЦИОНАЛНА ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА „СРЕЩУ ПРОИЗВОЛА НА МОПОНОПОЛИТЕ”  КЪМ ЕСТЕСТВЕНИТЕ МОНОПОЛИ – ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ, ВОДОСНАБДЯВАНЕ, ГАЗОСНАБДЯВАНЕ И ТОПЛОФИКАЦИЯ Бихте ли застанали зад твърдението, че:

 • Във вашето дружество никога не се е случвало да бъдат надписвани сметки на граждани?
 • Заставаме зад твърдението, че не са надписвани сметки. Имало е многократно случаи, в които има некоректни сметки, както по-високи, така и по-ниски от действителната консумация на клиента и те са били коригирани в правилната посока, при подаване на заявление за същото от засегнатия клиент. Няма съзнателно повишени/ надписани сметки. На територията на ЧЕЗ в България има над 2 милиона клиенти, което е предпоставка  за  допускане на грешки в резултат на различни субективни и обективни причини. Причините мога да бъдат от различен характери, като например – неосигуряване на достъп за отчитане на електромер, непосещаване на адрес от страна на наш отчетник, грешка при въвеждане на данните от отчета, грешка при доставяне на фактурата, неправомерно използване на електроенергия от друг потребител.  При такъв брой клиенти винаги има вероятност да бъдат допуснати грешки и ние очакваме подкрепа от Ваша страна за постигане на все по-малко такива грешки, които се дължат на наши служители. Уверяваме Ви, че ще продължим да работим за подобряване на обслужването на клиентите и на качеството на предлаганите от нас услуги. Очакваме конструктивен диалог с Вашата организация именно за постигане на тези цели. Защитата на интересите на клиентите е кауза, която не се изчерпва само със сгрешените сметки, а изисква задълбочено и изчерпателно анализиране на проблемите и предлагане на решения.

Бихте ли заявили, че:

 • Услугата, предоставена от вашето дружество, отговаря на европейските стандарти за качество?
 • Предоставяната от ЧЕЗ услуга отговаря на изискванията на качество на услугата, определени в българското законодателство, включително в Закона за енергетиката, определените от ДКЕВР изисквания за качество. Качеството на услугата е свързано с цената на услугата. Цените на услугите са много по-ниски от тези в ЕС, включително и като процентно изражение от доходите на потребителите. Одобряваните от ДКЕВР инвестиционни и оперативни разходи не са достатъчни за постигане на значими подобрения в приемливи срокове и ние разчитаме на конструктивен диалог с потребителските организации, включително с Вашата, за да постигнем по-високи инвестиционни нива и съответстващите на тях оперативни разходи. Подтискането на цените за сметка на адекватни компенсаторни механизми за социално слабите и вменяването на дружествата на неприсъщи за тях социални функции на преразпределяне води до несправедливо понасяне на тежестта на цените. От една страна инвестициите не са достатъчно, от друга страна за богатите цените пак са ниски, а за бедните високи. Това е ситуация, при която болшинството от участниците са губещи.  В ЕС има повече от две тарифи, за разлика от България.
 • Нарушени са и други принципи на ценообразуването, най-важният от които е за равнопоставеността на всички участници в процеса, по цялата верига от производителя до крайния снабдител. На практика в момента всички – и клиентите, и енергоразпределителните дружества, субсидират НЕК и ЕСО с около 150 милиона лева годишно. А негативите ги поемат единствено и само крайните снабдители. Това може да се промени с отваряне на пазара, което се бави и което пречи на клиентите да направят своя информиран избор. Ние изцяло заставаме зад принципите на отворения пазар и се надяваме това да се случи възможно най-скоро, макар че разбираме че отново се готви отлагане на прилагането на този така важен европейски принцип.

Бихте ли заявили, че:

 • Вашето дружество своевременно известява абонатите си за планирани ремонти и адекватно и навременно реагира при повреди и аварии?
 • Да, използваме всички средства за своевременното известяване на планирани ремонти, включително комуникация с местните власти по места. Стремим се да реагираме навременно и адекватно, но както и със сметките, при 60 000 км електропроводи и над 2 милиона клиенти, на територия, на която се произвежда около 50% от БВП и население от над 3 милиона души, е напълно възможно да се допуснат грешки. Важно е грешките да се отстраняват и коригират своевременно и да се работи отговорно и с оглед на постигане на подобрения в качеството. Ние винаги сме разчитали на корективната сила на потребителските организации и медиите, които помагат за по-ясното виждане на някои проблеми и за по-адекватното намиране на решение за тях. Надяваме се това да продължи да се случва и разчитаме на конструктивен диалог с Вашата организация.

Заставате ли зад твърдението, че:

 • Сметките, които вашето дружество изпраща на клиентите си, са ясни и разбираеми за всички категории граждани?
 • Сметките, във вида, в който ги получават клиентите, следват указанията на ДКЕВР и са в съответствие с европейското законодателство и изискванията на ЕС за информация, която трябва да се съдържа в тях. Готови сме да прилагаме и други модели, стига те да са одобрени по съответния, предвиден от законодателството  начин. Затова и даваме възможност на клиентите, по избор, да получават електронна фактура, там, където това е възможно. Отворени сме за разговори и конструктивен диалог по темата, защото смятаме, че тя е абсолютно в съответствие с визията за енергийна ефективност и опазване на околната среда.

Заставате ли зад твърдението, че,

 • В случаи на прекъсване по ваша вина на предоставяна от вас услуга или предоставяне на некачествена услуга, което довежда до материални щети за вашите клиенти, дружеството ви има ясен, работещ, публичен механизъм за компенсация на гражданите?
 • Да, съществува компенсаторен механизъм, който е част от общите условия.

Въпрос специално за топлофикационните дружества:

 • Какви са условията и правилата, при които абонат може да се откаже окончателно от услугите на вашето дружество?