Гражданско Движение ''ДНЕС''

Новини от „ДНЕС“

Начало / Актуално - Новини от „ДНЕС“ / По покана на нейно п...
По покана на нейно превъзходителство посланик Марси Рийс, г-н Петър Лазаров, координатор на Движение

По покана на нейно превъзходителство посланик Марси Рийс, г-н Петър Лазаров, координатор на Движение "ДНЕС", участва в кръгла маса, проведена в американското посолство, за интеграция на хората с уврежданияНа 23.07.2013г в американското посолство в София, по покана на нейно превъзходителство посланик Марси Рийс, във връзка с навършването на 23-та годишнина от създаването на (ADA) Закона за американците с увреждания се проведе кръгла маса.

 

 

На срещата присъстваха зам.министърът на труда и социалната политика Лазар Лазаров, изпълнителният директор на Агенцията за хора с увреждания г-н Минчо Коралски, изп. директор на Комисията за защита от дискриминация доц. д-р Ана Страшимирова, представители на Софийска голяма община, БЧК, както и представители на различни организации, работещи в подкрепа на хората с увреждания. Покана за участие в срещата от името на Гражданско движение „ДНЕС”  получи експерта по обществено здравеопазване и политики за хора с увреждания Петър Лазаров.

 

 

Ето и някои акценти от изказвания на участниците.

 

 

Посланик Марси Рийс запозна присъстващите с историята по създаването на закона за американците с увреждания и неговите основни характеристики (мерки). Закона за aмериканците с увреждания  (ADA) дава защита на гражданските  права на лица с увреждания, които са като тези, предоставени на физически лица, въз основа на раса, пол, произход, и религията. Той гарантира равни възможности за хората с увреждания в областта на заетостта, обществени места за настаняване, транспорт, държавни и местни правителствени услуги и телекомуникациите.

 

 

Зам.социалният Министър Л. Лазаров сподели, че и в българското законодателство има много закони, в които се прокламират равни права и недискриминация. В тази връзка той изтъкна ролята на Комисията за защита от дискриминация, както и ролята на организациите на и за хора с увреждания в оценяването на политики а дори и в тяхното провеждане. Той сподели още, че се работи по синхронизирането на подписаната от страната ни миналата година Конвенция за правата на хората с увреждания. Подготвили сме 2 годишен план насочен към промяна на всички "по тесни" места в законодателството имащи отношение към подобряване политиките за хора с увреждания. Ще подкрепяме общините и НПО в работата им по отношение на проблемите и нуждите на хората с увреждания завърши зам.министърът.

 

 

Зам.генералният директор на БЧК д-р Тодоровска акцентира върху интегрираният медико-социален модел на работа по който организацията им работи и развиването на социални услуги в домашна среда. Деляна Денева от Европейската мрежа за независим живот напомни, че държавата трябва да ратифицира факултативния протокол към Конвенцията за правата на хората с увреждания, което би дало възможност при неизпълнение на изискванията и засегнатите лица да търсят и защитават  правата си на по високо международно ниво. Диана Инджова от Център за психологически изслдвания подчерта, че проблема не е в самото увреждане на човека а в бариерите, които хората създават пред тях. Важна е борбата с отрицателните обществени нагласи, както и човешкият фактор, който е в основата за отношението към проблема.

 

 

Директорът на Агенцията за хората с увреждания г-н Минчо Коралски  изтъкна ролята на агенцията при разработването и създаването на Стратегия за заетост, която на предстоящ етап може да донесе на страната ни над половин милиард евро от епропейски програми и структурни фондове.Заслуга в разработването и имат и НПО добави още той. До два месеца предстои и стартирането на единна информационната система за уврежданията, която АХУ прави. Тя ще позволи регионалното идентифициране по определени параметри, които ще позволи провеждането на адекватни политики за хората с увреждания, финансиране и мониторинг на процесите.

 

 

Експертът на „ДНЕС” Петър Лазаров взе отношение в срещата, като акцентира на няколко важни направления, по които е необходимо да се работи и, по които движението ще си сътрудничи с институции, местни власти и партньорски организации.

 

Това са:

 

1. Продължаване процеса на деинстуционализацията на хората с увреждания при паралелното създаване на реални условия и подготовка за това.

 

2. Приключване изграждането на единна информационна система за хората с увреждания и ползване на нейните механизми за провеждане на реални положителни промени в сферата на уврежданията.

 

3. Създаването на единен координиращ държавен механизъм (орган) между институциите ангажирани с проблемите и политиките за хората с увреждания. Това между впрочем е изискване залегнало и в чл.33 на Конвенцията за правата на хората с увреждания.

 

4. Индивидуален подход към хората с увреждания във всеки един аспект на дейностите и отношението към тях (социална оценка,здравни и образователни политики и др.)

 

5. Приемане на конкретни правила и ангажименти от страна на местната и централна власти по изграждането на достъпна архитектурна среда. Въвличане и стимулиране на бизнеса в този процес. Освен това г-н Лазаров обърна внимание и на обучението и  повишаване допълнителната квалификация на персонала за специализирани грижи за хора с различни по степен, възраст и вид на увреждания. Това ще повиши качеството и сигурността на предлаганите услуги добави още той. В тази връзка е важен и комплексният медико социален подход при работа.

 

Ще започнем и работа по обучение в общностно организиране и законодателно застъпничество в подкрепа на тези социално уязвими групи, сподели експерта.

 

По този начин ще изградим едни силни общности, които ще могат сами да се борят за постигането на положителни промени в техен интерес.