Гражданско Движение ''ДНЕС''

Актуално

Начало / Актуално - Твоите права / Права и задължения н...
Права и задължения на българските граждани

Права и задължения на българските граждани


Съгласно Чл. 91а от Конституцията на Р България: „Народното събрание избира омбудсман, който се застъпва за правата и свободите на гражданите”. 

Ппрез 6006 г. е приет и обнародван Закон за омбудсмана, който урежда правното положение, организацията и дейността на омбудсмана. Съгласно Този закон: „Омбудсмана се избира от Народното събрание за срок 5 години и може да бъде преизбиран на същата длъжност само за още един мандат”. 

Омбудсманът:

 1. Приема и разглежда жалби и сигнали за нарушения на права и свободи от държавните и общинските органи и техните администрации, както и от лицата, на които е възложено да предоставят обществени услуги;
 2. Прави проверки по постъпилите жалби и сигнали;
 3. Отговаря писмено на лицето, което го е сезирало, в едномесечен срок, ако случаят изисква по-обстойна проверка, този срок е три месеца;
 4. Отправя предложения и препоръки за възстановяване на нарушените права и свободи пред съответните органи, техните администрации и лицата по т.1;
 5. Посредничи между административните органи и засегнатите лица за преодоляване на допуснатите нарушения и примирява позициите им;
 6. Прави предложения и препоръки за отстраняване на причинитеи условията, които създават предпоставки за нарушения правата и свободите;
 7. Уведомява органите по чл. 150 от Конституцията, за да бъде сезиран Конституционния съд, ако се прецени, че се налага тълкуване на Конституцията или обявяване на противоконституционност на закона;
 8. Уведомява органите на прокуратурата, когато има данни за извършено престъпление от общ характер.

 

ПОЛЕЗНИ АДРЕСИ

Народно събрание на Р България – www.parliament.bg,
София 1169, пл. „Народно събрание” № 2, тел.: 02/939 39

Президент на Р България – www.president.bg
София 1123, бул. „Дондуков” № 2, тел.: 02/923 93 33

Омбудсман на Р България – www.ombudsman.bg
София 1000, ул. „Джордж Вашингтон” № 22, тел.: 02/810 69

Правителство на Р България – www.government.bg
София 1194, бул. „Дондуков” № 1, тел.: 02/940 29 99

Министерство на вътрешните работи – www.mvr.bg
София 1000, ул. „6-ти септември” № 29, тел. : 02/982 50 00

Министерство на външните работи – www.mfa.government.bg
София 1040, ул. „Ал. Жендов” № 2, тел.: 02/948 29 99

Министерство на правосъдието - www.mjeli.government.bg
София 1040, ул. “Славянска” № 1, тел.: 02/91 408

Министерство на труда и социалната политика - www.mlsp.government.bg
София 1051, ул. „Триадица” № 2, тел.: 02/811 94 43

Министерство на здравеопазването - www.mh.government.bg
София 1000, пл. „Св. Неделя” № 5, тел.: 02/930 11 52

Министерство на образованието и науката -  www.minedu.government.bg
София 1123, бул. „Дондуков” № 2А, тел.: 02/ 921 77 99

Министерство на околната среда и водите - www.moew.government.bg

 

Комисии и агенции

Комисия за защита на потребителите – www.kzp.bg
София 1000, пл. „Славейков” №4А, ет. 3:

 • Регионална дирекция за София (за областите София, Софийска, Кюстендил, Перник и Благоевград) – тел.: 02/980 25 24;
 • Регионална дирекция Монтана (за областите Видин, Монтана и Враца) – тел.: 096/ 300 586
 • Регионална дирекция Русе (за областите Габрово, Велико Търново, Русе, Ловеч и Плевен) – тел.: 082/ 233 675;
 •  Регионална дирекция Варна (за областите Варна, Добрич, Шумен, Търговище, Разград и Силистра) – тел.: 052/ 603 778;
 • Регионална дирекция Бургас (за областите Бургас, Сливен, Ямбол) – тел.: 056/ 841 246
 • Регионална дирекция Пловдив (за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора) – тел.: 032/631 778.

Комисия за защита от дискриминацията – http://kzd-nondiscrimination.com
София 1125, бул. „Драган Цанков” 35, тел.: 02/807 30 30

Държавна агенция за закрила на детето – www.sacp.government.bg
София 1051, ул. „Триадица” № 2, тел.: 02/933 90 14

Комисия за защита на личните данни – www.cpdp.bg
София 1000, бул. „Дондуков” № 1, тел.: 02/91 53 530, 91 53 535

 

Неправителствени организации

Български хелзински комитет – www.bghelsinki.org
София 1504, ул. „Върбица” № 7, тел.: 02/943 48 76, 944 06 70

Български адвокати за правата на човека – www.blhr.org
София 1000, ул. „Гурко” № 49А, ет. 3, тел.: 02/980 39 67

Програма „Достъп до информация” – www.aip-bg.org
София 1142, бул. „Васил Левски” № 76, ет. 3, тел.: 02/988 50 62

Гражданско сдружение „Видовден” – www.vidovden.com
Съпредседатели – Анжелика Цокова и Васил Филипов
София, ул. „Бяло море” 5, тел.: 02/843 53 56, факс: 02/843 56 35

Национален съюз за паспорт – e-mail: lubocurl@mail.bg
Председател – Любомир Велинов
София, ж.к. „Света Троица”, бл. 347, вх. 1, ет. 1, ап. 1, тел.: 088/8371937

Фондация „АНИМУС” – www.animusassociation.org
Председател – Мария Донкова
София, ул. „Екзарх Йосиф” 85, тел.: 02/983 52 05

Фондация „Спасение” – e-mail: angelov@abv.bg
Председател – Виктор Ангелоев
София, ж.к. „Младост”, бл. 99Б, тел.: 089/8479750

Център за защита правата в здравеопазването – www.czpz.org
Председател – Теодора Захариева
София, ул. „Генерал Ст. Тошев” 15-17, офис 141, тел.: 088/5904901

 

Международни институции и организации

Европейски съд по правата на човека – www.echr.coe.int

Световна организация за защита на човешките права – www.hrw.org

International Helsinki Federation for Human Rights – Viena – www.ihf-hr.org

“Международна хелзинска федерация за човешки права – Виена”

Международен център за борба против цензурата – www.article19.org

Международна мрежа на застъпниците за свобода на информацията –www.foiadvocates.net

 

За да отстояваме правата си, трябва добре да ги знаем!

Гражданско сдружение „Видовден” (член на „ДНЕС”) е неполитическо движение, чиято цел е да решава конкретните проблеми на българските граждани и да следи дали местната и централната власт изпълняват дадени обещания.

С тази мисия, ние от „ВИДОВДЕН”, пристъпихме при разработването на настоящата брошура, без да претендираме за изчерпателност, но с надеждата, че ще успеем да помогнем на читателите да се ориентират по-добре в правните норми, регламентиращи техните граждански и човешки права.