Гражданско Движение ''ДНЕС''

Актуално

Начало / Актуално - Твоите права / Права на децата със ...
Права на децата със специални образователни потребности

Права на децата със специални образователни потребности"Актуалните версии на Правата (статиите) се съдържат на www.pravatami.bg"


Детето ми има нужда от специални грижи и внимание. То е родено с увреждане. Моя отговорност е да му осигуря всичко, от което има нужда. Какво трябва да знам за децата със специални образователни потребности, каквото е моето? Какви са правата му и възможностите за неговото обучение?

Кои са децата със специални образователни потребности (СОП)?

При децата със специални образователни потребности са възникнали различни видове увреждания:

  • Това могат да бъдат физическисензорни (нарушено зрение или увреден слух) или умствени увреждания  (умствена изостаналост).
  • Разстройства от аутистичен спектър (детски аутизъм, атипичен аутизъм, синдром на Рет). Това са психични разстройства, които се появяват в ранна детска възраст.
  • Децата, които имат комуникативни нарушения.
  • Специфични нарушения в способността за учене (дислексия, дисграфия, дискалкулия), както и други емоционални и поведенчески разстройства са характерни за деца, които имат нужда от специални образователни потребности.

Какво представлява интегрирано обучение и как законът закриля децата със СОП?

Чрез интегрираното обучение детето ми ще се социализира в обществото с останалите негови връстници. Това означава, че независимо какво е неговото увреждане, то ще бъде включено в общата образователна среда. Това се осъществява чрез осигуряване на подкрепяща среда, която включва подходящи архитектурни и социално-битови условия, индивидуално образователни програми, екип за комплексно педагогическо оценяване, учебно-технически средства и апаратури, помагала и другиВсички деца имат право на образование в  детските градини и училищата. Допускането на  дискриминация е неправомерно.

Добре е да не забравям, че предучилищното и училищното образование в държавните и общинските училища е напълно безплатно за децата и учениците!

NB! Важно е да зная, че обучението на децата със СОП се осъществява по подбрани програми за подготовка и обучение. За децата с нарушено зрениеи увреден слух се създават индивидуални планове за въздействие и рехабилитацияДецата имат право на помощ от рехабилитатори на слуха и говора, логопеди, психолози и други специалисти.

Какво е комплексно педагогическо оценяване (КПО)?

Звучи сложно, но всъщност не е. Основата му функция е да се направипървична оценка на образователните потребности на детето със СОП, чрез която ще се изготви индивидуална обучителна програма за неговото развитие.

Важно е да се определят неговото езиково-говорно развитие,интелектуалните му способностикомуникативни умения и други качества.

Оценката на КОП ще ме насочи за вида и формата на необходимото обучение на детето, както и за подходяща детска градина или училище.

Комплексното педагогическо оценяване на децата и учениците със СОП се извършва от екип към Регионалния инспекторат по образованието (РИО) и от екипите в детските градини и училищата. Екипите  се състоят от различни специалисти:  психолог, педагог, логопед, слухово-речеви рехабилитатор, учител, лекар и други.

Трябва ли да съдействам по някакъв начин при изготвянето на оценката?

За извършването на КПО  ще трябва да подготвя следните документи:

  • Молба от мен като родител/настойник/попечител или от директора на специализираната институция за деца, в която детето ми е настанено.
  • Медицински документи, издадени от съответния лекар специалист или лекарска комисия с приложени резултати от проведени медицински консултации и изследвания.
  • Психолого-педагогическа характеристика на детето. Тя се издава  от учителите на група в детската градина или на ученика – от класния ръководител в училището, както и от екипа, отговорен за изпълнението на индивидуалния план за грижа, за децата със СОП, настанени в специализирани институции за деца.
  • Удостоверение за завършена подготвителна група/завършен първи клас/завършен начален етап на основно образование или свидетелство за основно образование.
  • Творчески или писмени работи, рисунки на детето.

Внимание! Екипите на  КПО могат да изискват и други документи, като например:  акт за раждане на детето, изследвания, заключения от други специалисти, документ за самоличност на родител, удостоверение за настойничество и попечителство и други.

Приобщаването на деца със СОП в детските градини и училищата?

Какво е специалното при обучението на деца със СОП? Това обучение се осъществява по индивидуални програми за всяко дете като например: програми за предучилищно възпитание и подготовка, учебен планове, образователни програми, програми за ранно въздействие и ранна рехабилитация за децата с нарушено зрение и за децата с увреден слух, учебни програми по специалните учебни предмети за децата и учениците с увреден слух и за децата и учениците с нарушено зрение.

Кой подпомага грижите за детето ми? В детските градини и училищата обучението на децата със СОП се подпомага задължително от ресурсен учител, съобразно техните потребности. При необходимост децата имат право на помощ и от психолог, логопед, рехабилитатор на слуха.

Важно е да знам, че детето ми може да  учи в специално училище, създадено за обучение и подкрепа на ученици с увреден слух или нарушено зрение.Това училище не е с нищо по-различно от останалите, защото детето има възможност да придобие основно и средно образование, както ипрофесионална квалификация.

Важно! Трябва да съм информиран за това, че детските градини и училищата не могат да отказват приемането на деца със СОП. В  група в детска градина или в паралелка в училище могат да се обучават до 3 деца със специални образователни потребности. Учениците със СОП не повтарят класа.

 

 


Източник: https://pravatami.bg/