Гражданско Движение ''ДНЕС''

България

Начало / Актуално - България / За първи път! Истина...
За първи път! Истината за аферата „Владислав Горанов“! Как всички покриват Горанов!

За първи път! Истината за аферата „Владислав Горанов“! Как всички покриват Горанов!ФАКТИТЕ: повечето от които признати публично от самия министър на финансите:

-От 2012 г. до настоящия момент той и семейството му ползват безвъзмездно чужд имот от 180 кв. м. в луксозен жилищен комплекс от затворен тип, в един от най-скъпите квартали на гр. София (кв. Изток).

-Имотът му е предоставен безвъзмездно за ползване от негов кръстник, както и кръстник на децата му. По закон кръстникът не е „роднина“. Т.е. по закон е налице предоставяне за безвъзмездно ползване на имущество от трето лице.

-Според пазарната статистика наемната цена на имот с тези параметри за периода от 2012, до настоящия момент варира от 1000 евро, до 1400 евро на месец. В никакъв случай обаче не може да се определи пазарна стойност от по-малко от 1000 евро на месец (наемна цена) на базата на всички достъпни пазарни статистики за имот с такива параметри.

-Не е налице дарение, тъй като не е осъществено безвъзмездно прехвърляне на имущество (за недвижим имот – това е нотариална сделка и подлежи на вписване), за което се дължи еднократно местен данък върху безвъзмездното прехвърляне на имущество.

-Имотът е ползван безвъзмездно не по-малко от 6 години (т.е. 72 месеца). Стойността на облагата възлиза на не по-малко от 72 000 евро или 140 820 лв.

-Безвъзмездното право на ползване не произтича от функциите, длъжността и особените привилегии на ползвателя с оглед на публичната длъжност, която заема, т.е. не му се следва по закон или др. нормативен акт.

-Това безвъзмездно ползване представлява облагаем доход, който се определя (за данъчната основа) по пазарни цени, подлежи на деклариране в годишната данъчната декларация по ЗДДФЛ и върху него се внася данък в размер на 10% от данъчната основа (съответно до края на март 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018 г.)

-Този доход е трябвало да бъде деклариран, съответно данъкът да е бил внесен за него.

КАКВО СЕ ПРАВИ, А НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПРАВИ, ЗАЩОТО НЯМА ДА ПРОИЗВЕДЕ ПОЛЕЗЕН ЕФЕКТ:

Проверката на министъра на финансите от КПКОНПИ е инициирана от ВКП на основание чл.82 и чл.83, т.8 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ). А от страна на самата прокуратура, предприемането на тези действия се обуславя от предположения за престъпления по чл. 283 и чл. 304б от НК.

Какво казват горните текстове:

-Текстовете от ЗПКОНПИ визират правомощията на едноименната комисия при осъществяваните от нея проверки по отношение на лица, заемащи висши държавни длъжности;

-Текстовете от НК визират злоупотребата със служебно положение, търговия с влияние и състави на корупция, и са следните:

Чл. 283. Длъжностно лице, което използува своето служебно положение, за да набави за себе си или за другиго противозаконна облага, се наказва с лишаване от свобода до три години.

Чл. 304б. (1) Който поиска или приеме дар или каквато и да е облага, която не му се следва, или приеме предложение или обещание за дар или облага, за да упражни влияние при вземане на решение от длъжностно лице или чуждо длъжностно лице във връзка със службата му, се наказва с лишаване от свобода до шест години или глоба до пет хиляди лева.

(2) Който предложи, обещае или даде дар или каквато и да е неследваща се облага на лице, което твърди, че може да упражни влияние по ал. 1, се наказва с лишаване от свобода до три години или глоба до три хиляди лева.

Действията на Прокуратурата на РБ звучат убедително за пред широката публика, но в действителност представляват перфиден начин Владислав Горанов да бъде спасен от положението и да се измъкне „сух“.Защото проверките за конфликт на интереси, злоупотреба със служебно положение или търговия с влияние най-вероятно (почти сигурно) няма да доведат до установяване на закононарушения по-конкретно по тези предмети от страна на Владислав Горанов.

Казано по друг начин, случващото се е все едно на извършител на „убийство“ да се прави проверка за „грабеж“.

По този почин се държи и БСП за България, отново насочвайки общественото внимание към КПКОНПИ и инициираната от ВКП проверка.

В тази посока насочва общественото внимание и самият Владислав Горанов, вероятно с голяма доза увереност, че ако се работи точно в това направление, няма да излезе нищо.

ИЗВОД: Всички покриват Владислав Горанов.

Включително. и ПГ на БСП за България, ако не насочи общественото внимание и това на компетентните институции, в правилната посока.

КАКВА Е ПРАВИЛНАТА ПОСОКА И КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПОЛОЖЕНИЕТО, В КОЕТО СЕ НАМИРА МИНИСТЪРЪТ НА ФИНАНСИТЕ:

1. Извън морално укоримото поведение на министъра на финансите, са налице достатъчно данни за престъпление по чл. 255 от НК, който гласи:

Чл. 255. (1) Който избегне установяване или плащане на данъчни задължения в големи размери, като:

1. не подаде декларация;

2. потвърди неистина или затаи истина в подадена декларация;…

се наказва с лишаване от свобода от една до шест години и с глоба до две хиляди лева.

(3) Когато данъчните задължения са в особено големи размери, наказанието е лишаване от свобода от три до осем години и конфискация на част или на цялото имущество на виновния.

(4) Ако до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд необявеното или неплатеното данъчно задължение бъде внесено в бюджета заедно с лихвите, наказанието по ал. 1 …. е лишаване от свобода до две години и глоба до петстотин лева, а по ал. 3 – лишаване от свобода до три години и глоба до хиляда лева.

Чл. 93, т. 14 от НК определя: „Данъци в големи размери“ са тези, които надхвърлят три хиляди лева, а „данъци в особено големи размери“ са тези, които надхвърлят дванадесет хиляди лева.

NB: С оглед на размера на недекларирания доход и дължим данък (над 140 000 лв. доход, данъкът е поне 14 000 лв.), ако ВГ не е декларирал същия и не е внесъл данък за него, ще е налице избягване и установяване на данъци в особено големи размери (над 12 000 лв.).

II.Налице е христоматиен пример за отклонение от данъчно облагане по смисъла на данъчния закон или по-конкретно по смисъла на чл. 77 от ЗДДФЛ, във връзка с чл. 16, ал. 2, т.2 от ЗКПО:

Чл. 77 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) гласи:

„Чл. 77.  При определяне на задълженията на лицата по този закон в случаите на сделки между свързани лица, на сделки, сключени при условия, чието изпълнение води до отклонение от данъчно облагане и прилагане на пазарни цени, трансфери, свързани с определена база, както и за лихви по финансов лизинг, се прилагат съответно разпоредбите за предотвратяване на отклонението от данъчно облагане от Закона за корпоративното подоходно облагане.”

Чл. 16. От Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) гласи:

Чл. 16. (1) Когато една или повече сделки, включително между несвързани лица, са сключени при условия, чието изпълнение води до отклонение от данъчно облагане, данъчната основа се определя, без да се вземат под внимание тези сделки, някои техни условия или тяхната правна форма, а се взема под внимание данъчната основа, която би се получила при извършване на обичайна сделка от съответния вид по пазарни цени и насочена към постигане на същия икономически резултат, но която не води до отклонение от данъчно облагане.

(2) За отклонение от данъчно облагане се смята и:

….

2. договорите за заем за послужване или друго безвъзмездно предоставяне за ползване на материални или нематериални блага;

Какво казва чл. 10 от ЗДДФЛ?

Чл. 10. (1) В зависимост от източника видовете доходи по този закон са:

….

6. доходи от източници по чл. 35, както и доходи, облагаеми с окончателни данъци по този закон.

(2) В зависимост от формата на плащане доходите могат да бъдат парични и непарични.

(4) Непаричните доходи се остойностяват в български левове към датата на придобиването им по пазарна цена.

По смисъла на чл. 35, т.6 от ЗДДФЛ, облагаем е и доходът от всички други източници, които не са изрично посочени в този закон и не са обложени с окончателни данъци по реда на този закон или с окончателни данъци по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане.

ИЗВОД 1: Ползвайки безвъзмездно (без да плаща) чуждо имущество, предоставено му от трето лице се е обогатил имуществено, като е получавал непаричен доход. Този доход се остойностява по пазари цени към момента на получаване (към всеки съответен месец на безвъзмездно ползване). Този непаричен доход подлежи на облагане с данък върху доходите на физическите лица, съответно подлежи на деклариране в годишната данъчна декларация и за него трябва да бъде внесен данък.

Освен това самият вид правоотношения в конкретния случай попадат самостоятелно в категорията „отклоняване от данъчно облагане“.

 ВЪПРОСИ към ИЗВОД 1:

Декларирал ли е Владислав Горанов в годишните си данъчни декларации по ЗДДФЛ през 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018 г. горепосочените доходи (възлизащи общо за периода 2012-2018 г. на не по-малко от 140 000 лв. по пазарни цени?

Платил ли е ДДФЛ в размер на 10% за тях (или не по-малко от 14 000 лв. (общо за периода 2012-2018 г.)?

Ако не е!

ИЗВОД 2:

Предвид горепосочените факти и обстоятелства (включително лични публични самопризнания), правни категории и законови текстове:

Налице е отклоняване от данъчно облагане по смисъла на чл. 77 от ЗДДФЛ, във връзка с чл. 16 от ЗКПО от страна на министъра на финансите, като в допълнение към тези действия (безвъзмездно ползване на материални блага по повод на отношения с несвързани по смисъла на закона лица) министърът на финансите (за периода 2013-2018 г., включително) не е декларирал облагаем, непаричен доход (по смисъла на чл. 10 ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 35 от ЗДДФЛ) и не е внесъл дължимия данък по смисъла на ЗДДФЛ. По пазарни цени размерът на така получения непаричен доход възлиза на не по-малко от 140 000 лв., а дължимият за него данък възлиза на не по-малко от 14 000 лв. без лихвите.

По смисъл на чл. 93, т. 14 от НК е налице избягване на данъци в особено големи размери (над 12 000 лв.)

С оглед на гореизложеното е налице престъпление по чл. 255, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Наказателни кодекс, за което се предвижда наказание в размер по чл. 255, ал. 3 от същия кодекс.

КАКВО ТРЯБВА ДА СЕ НАПРАВИ, А НЕ СЕ ПРАВИ В МОМЕНТА:

I.Да се подаде сигнал до ПРБ, въз основа на горното и да се изиска от нея проверка. Тази проверка обаче не трябва да се възлага от прокуратурата на КПКОНПИ, а директно на НАП (нищо че НАП е подопечна на финансовия министър).

II.Преди проверката ПРБ да изиска (има право на това по ДОПК) от НАП всички годишни данъчни декларации на ВГ от 2013 г. до 218 г., включително (целта е преди последваща проверка да се изиска документите, за да не се окаже после, че някой в НАП ги е коригирал, подменил).

III.Впоследствие ПРБ да възложи на НАП проверка и доклад (в кратки срокове) дали министърът на финансите е декларирал горепосочените непарични доходи в годишните си данъчни декларации, съответно дали е внесъл данък върху доходите за тях (за периода 2013 – 2018 г., включително.

IV.На политическо и обществено равнище да се разкрие гореописаната проблематика, защото става въпрос за наличие на основателни съмнения за отклоняване от данъчно облагане и избягване на данъци в особено големи размери и то, не от кой да е, а от министъра на финансите, който по закон и съгласно държавното ни устройство е гарантът за спазването на данъчното законодателството и защита интересите на фиска. Това не е земеделският, а финансовият министър все пак.

 

Източник: http://afera.bg/


83076