Гражданско Движение ''ДНЕС''

Водещи новини

Начало / Актуално - Водещи новини / Започва второто дело...
Започва второто дело за референдума, ще броят повторно бюлетини в 44 секции

Започва второто дело за референдума, ще броят повторно бюлетини в 44 секцииС определение от днес Върховният административен съд е дал ход на второто дело, заведено от Слави Трифонов срещу резултатите от националния референдум.

Първият иск е отхвърлен окончателно от петчленен състав на съда като неоснователен. Второто дело беше стопирано временно до постановяване на решение по първото.

ВАС допуска съдебна метематико-статистическа експертиза, която да извърши повторно преброяване на бюлетините в посочени в иска на Трифонов 44 секции и да установи има ли грешки в протоколите с резултатите и какви са те. След което да изчисли има ли разминаване в обявените от ЦИК резултати.

 

Пълният текст на определението:

ВАС допуска съдебна метематико-статистическа експертиза в състав от три вещи лица, която след като се запознае с материалите по делото и протоколите на секционните избирателни комисии, сканирани в сайта на ЦИК:
1. Даде заключение по поставените от жалбоподателя въпроси, формулирани в жалбата му;
2. Да извърши повторно преброяване на бюлетините и пликовете, получени от гласуването в 44-те секционни избирателни комисии, описани в приложение №1 към решение №3999-НР от 11.11.2016г. на ЦИК и да посочи какви са резултатите от гласуването за всяка от тях. Експертизата да посочи има ли допуснати грешки в съставените протоколи от всяка СИК и ако има – какви са те?
3. След отговора по т.2 от задачата, експертизата да даде заключение по т.1 от задачата в три варианта: 1. според данните от протоколите на СИК; 2. според приетото в решение №3999-НР от 11.11.2016г. на ЦИК и 3. според резултатите от повторното преброяване на резултатите от гласуването.
НАЗНАЧАВА за вещи лица по експертизата: 1. Александър Иванов Кюркчиев – [населено място], [жк], [жилищен адрес] тел. [номер], [номер]; 2. Борислав Иванов Радайски – [населено място], [жк], [жилищен адрес] тел. [номер], [номер] и 3. Лозан Кирилов Дойчев – [населено място], [жк], [жилищен адрес] които да дадат заключение по поставените въпроси.
Определя депозит за изготвяне на експертизата в размер на 12 000 /дванадесет хиляди/ лв., вносими от жалбоподателя в 3-дневен срок от съобщението.
ЗАДЪЛЖАВА Централната избирателна комисия да осигури в сградата на ЦИК всички изборни книжа /включително пликовете и бюлетините/ от 44-те секционни избирателни комисии, описани в приложение №1 към решение №3999-НР от 11.11.2016г. на ЦИК, и да даде достъп до тях на вещите лица за извършване на повторното преброяване на резултатите от гласуването.
УКАЗВА на вещите лица да уведомят жалбоподателя, чрез неговия пълномощник адв.Ясен Христев, за времето и мястото в ЦИК, в което ще се извърши преброяването на резултатите от гласуването в 44-те секционни избирателни комисии, описани в приложение №1 към решение №3999-НР от 11.11.2016г. на ЦИК. Централната избирателна комисия и вещите лица да осигурят възможност на жалбоподателя, чрез неговия пълномощник, да присъства при повторното преброяване.
ОПРЕДЕЛЯ срок от 10 /десет/ работни дни на вещите лица за изготвяне на експертизата, които започват да текат от внасяне на депозита за експертизата от жалбоподателя и уведомяване на вещите лица за експертизата.
ЗАДЪЛЖАВА Централната избирателна комисия в 7-дневен срок от съобщението да представи по делото обобщена справка за броя на нарушенията, с които са сезирани секционните избирателни комисии, районните избирателни комисии и Централната избирателна комисия по повод произведения национален референдум, и за взетите решения по тях.
След изготвяне на експертизата деловодството на Върховния административен съд да докладва незабавно делото на председателя на четвърто отделение на ВАС за насрочването му в срока по чл.24 от ЗПУГДВМС в открито съдебно заседание, за което да се призоват страните по делото и вещите лица.
Определението не подлежи на обжалване.
Препис от определението да се изпрати на страните за сведение.

 

Източник: https://trud.bg/

 

 


19891