Гражданско Движение ''ДНЕС''

Актуално

Начало / Актуално - Твоите права / Застраховка гражданс...
Застраховка гражданска отговорност! За какво да внимавам?

Застраховка гражданска отговорност! За какво да внимавам?


Горд собственик съм на кола, пътувам аз като стрела, всички дишат ми прахта. И изведнъж, като неочакван летен дъжд – “Тряяяяяяяяс”. Колата повредих и щети аз причиних. Но имам застраховка “Гражданска отговорност” (задължителна за всички автомобилисти), която да покрие причинените от мен вреди. Какво трябва да знам за тази застраховка и за какво да внимавам?

Сключване на договора за застраховка

С покупката на колата от моя страна за мен възниква задължение да сключа застраховка “Гражданска отговорност”. Как става това мога да прочета тук. При сключване на договора застрахователят ме снабдява със знак, издаден от Гаранционния фонд (за него по-долу), който аз съм длъжен да поставя на предното стъкло от моята страна като водач по начин, който позволява добра видимост. 

Какво представлява този знак? 

Застраховка “Гражданска отговорност” – какво трябва да знам за нея?

 • Застраховка “Гражданска отговорност на автомобилистите” е задължителна, т.е. няма как да откажа сключването й, ако притежавам МПС на територията на Република България и то не е спряно от движение.
 • Покрива в рамките на посочената в застрахователния договор сума имуществените и неимуществени вреди, които аз като застрахован съм причинил на трети лица (трето лице е всеки друг участник в движението, който е пострадал от ПТП-то), т.е. ако застраховката е за вреди 200 000 хил., а причинените от мен са в размер на 203 000 лв, останалите 3 000 хил. лв. ще трябва да платя от джоба си.
 • Кой е застрахован? 
 • Аз като собственик на колата.
 • Всяко друго лице, което ползва колата на някакво законово основание, напр. дал съм пълномощно на някой друг, бил той приятел или роднина да кара колата.
 • МВР и по-конкретно КАТ следят за това дали имам сключена такава застраховка и са готови ведага да ме санкционират, ако това не е така.
 • Възможно е и разсрочено плащане. При неплащането на разсрочена вноска застрахователят може да намали застрахователната сума, да измени договора или да го прекрати. За целта обаче трябва да ми прати писмено предупреждение и да изчака 15 дни. 
   
 • Срокът, за който е валидна застраховката, е 1 година, но в определени случаи (при временна или транзитна регистрация или при сключване на договора от фирми, занимаващи се с внос на МПС напр.) този срок може да бъде 30 дни.


Гаранционен фонд

Гаранционният фонд е юридическо лице със седалище в гр. София. Като такова той:

 • издава знакът, удостоверяващ сключената задължителна застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите;
 • изплаща дължимите обезщетения по задължителните застраховки “Гражданска отговорност” на автомобилистите за:  имуществени и неимуществени вреди вследствие на смърт или телесни увреждания, когато пътнотранспортното произшествие е настъпило на територията на Република България и е причинено от неидентифицирано моторно превозно средство;
 • средствата на фонда се набират от вноски на застрахователите, глоби и имуществени санкции, приходи от инвестиране на средствата на фонда, както и от  други източници, незабранени със закон.

Как стоят нещата, ако не ползвам колата?

Макар колата да си стои “на топло” в гаража и да не я карам, аз съм длъжен да сключа застраховка “Гражданска отговорност”, ако автомобилът не е спрян от движение.  Следователно независимо дали ползвам колата, ако тя не е спряна от движение и нямам застраховка “Гражданска отговорност”, аз подлежа на санкции:

 • глоба от 400 до 600 лв., ако колата е на моя име като физическо лице;
 • имуществена санкция от 2 000 до 5 000 лв., ако колата е притежание на юридическо лице.


§ Кодекс за застраховането

чл. 249 т.1 КЗ - относно задължителните застраховки;

чл. 257 ал.1 КЗ - относно обема на застраховката;

чл. 257 ал.2 КЗ - относно застрахованите лица;

чл. 259 ал.1 т.1 КЗ - относно МПС-тата, за които се сключва ЗГО;

чл. 260 – относно разсроченото плащане;

чл. 261 – относно знакът;

чл. 262 – относно срокът на застраховката;

чл. 287 и сл. - относно Гаранционния фонд;

чл. 315 - относно санкциите при несключване на ЗГО.

§ НАРЕДБА № 24 от 8.03.2006 г. за задължителното застраховане по чл. 249, т. 1 и 2 от Кодекса за застраховането и за методиката за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени на моторни превозни средства

чл. 5 - относно знакът за ЗГО.

чл. 7 - относно знакът за ЗГО.

§НАРЕДБА № I-45 ОТ 24 МАРТ 2000 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ, ОТЧЕТ, ПУСКАНЕ В ДВИЖЕНИЕ И СПИРАНЕ ОТ ДВИЖЕНИЕ НА МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И РЕМАРКЕТА, ТЕГЛЕНИ ОТ ТЯХ, И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАННИ ЗА РЕГИСТРИРАНИТЕ ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

чл. 41 - относно спирането на МПС от движение.

§ Гаранционен фонд 

ИЗТОЧНИК: http://pravatami.bg/